เหตุไม่มนสิการถึงอะไร ? [วิสุทธิมรรคแปล]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  13 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14669
อ่าน  964

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หน้าที่ 126

   ก็ลักษณะทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏ เพราะอะไรปิดบังไว้  เหตุไม่มนสิการถึงอะไร 

   อันดับแรก  อนิจจลักษณะไม่ปรากฏ  เพราะถูกสันตติปิดบังไว้  เหตุไม่มนสิการถึงความเกิดขึ้น  และความเสื่อมไป

   ทุกขลักษณะไม่  ปรากฏเพราะถูกอิริยาบถปิดบังไว้  เหตุไม่มนสิการถึงความถูกบีบคั้นอยู่เนือง ๆ  

   อนัตตลักษณะไม่ปรากฏเพราะถูกฆนะ  (กลุ่มก้อน)  ปิดบังไว้  เหตุไม่มนสิการถึงความแยกจากกันได้แห่งธาตุต่างๆ ต่อ

   เมื่อสันตติถูกทำให้ยกเลิกไป เพราะกำหนดจากความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปได้  อนิจจลักษณะจึงปรากฏตามสภาพที่เป็นจริงได้ 

   เมื่ออิริยาบถถูกเพิกเพราะมนสิการถึงความถูกบีบคั้นอยู่เนื่องๆ ทุกขลักษณะจึงปรากฏตามสภาพที่เป็นจริงได้   

   เมื่อทำฆนวินิพโภค  (ย่อยก้อนออก) ได้เพราะแยกธาตุต่างๆ ออก  อนัตตลักษณะจึงปรากฏตามสภาพที่เป็นจริงได้


Tag  มนสิการ วิสุทธิมรรค
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ