เหตุปัจจัยทำให้ศาสนาเสื่อม [กิมพิลสูตร]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  4 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14486
อ่าน  1,850

   พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 446

     ๑. กิมพิลสูตร  ว่าด้วยเหตุปัจจัยทำให้ศาสนาเสื่อม

[๒๐๑]   สมัยหนึ่ง     พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่  ณ  พระวิหารเวฬุ-วันใกล้เมืองกิมิลา  ครั้งนั้น  ท่านพระกิมพิละได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้ว   นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้ทูลถามว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อะไรหนอแลเป็นเหตุ   เป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นาน  ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว พระผู้มีพระภาค-เจ้าตรัสว่า    ดูก่อนกิมพิละ   เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว  พวกภิกษุ   ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในศาสดา  เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในธรรม  เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสงฆ์  เป็นผู้ไม่มีความเคารพ   ไม่มีความยำเกรงในสิกขา    เป็นผู้ไม่มีความเคารพ     ไม่มีความยำเกรงกันและกัน    ดูก่อนกิมพิละนี้      แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นาน   ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว.      


Tag  เหตุปัจจัยที่ทำให้ศาสนาเสื่อม
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 8 ส.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผุ้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 17 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 21 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ