Print 
โลกอันอะไรหนอดักไว้?
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  25 พ.ย. 2552
หมายเลข  14353
อ่าน  267

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 291                              ๗. อุฑฑิตสูตร        

        [๑๙๐]   เทวดาทูลถามว่า                      โลกอันอะไรหนอดักไว้   อันอะไรหนอล้อมไว้ 

                     โลกอันอะไรหนอปิดไว้  โลก ตั้งอยู่แล้วในอะไร.         [๑๙๑]   พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า                             โลกอันตัณหาดักไว้  อันชราล้อมไว้                             โลกอันตัณหาดักไว้  อันชราล้อมไว้                             โลกอันมฤตยูปิดไว้  โลกตั้งอยู่แล้วในทุกข์.

                                   อรรถกถาอุฑฑิตสูตร

         พึงทราบวินิจฉัยในอุฑฑิตสูตรที่  ๗  ต่อไป:-
       
                        บทว่า  ตณฺหาย  อุฑฺฑิโต  แก้เป็น   ตณฺหาย  อุลฺลงฺฆิโต  แปลว่า   อันตัณหาดักไว้      อธิบายว่า  ก็เชือก   คือ  ตัณหาร้อยรัดมัดจักษุให้ติดกับหลักคือรูป     ร้อยรัดโสตเป็นต้น    กับเสียงเป็นต้น        เพราะฉะนั้น    พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า  โลกอันตัณหาดักไว้แล้ว  ดังนี้.    บทว่า  มจฺจุนา  ปิหิโตแปลว่า  อันมฤตยูปิดแล้ว   อธิบายว่า    กรรมกระทำอัตภาพให้ติดกันไปเป็นพืดก็สัตว์ทั้งหลายย่อมไม่รู้ความเกิดติดต่อกันไปแห่งจิตดวงหนึ่งที่ไม่ห่างกันเพราะถูกเวทนาในเวลาใ่กล้ต่อความตายที่มีกำลังปิดบังไว้  (ท่วมทับแล้ว)   ราวกะถูกภูเขาปิดบังอยู่    ย่อมไม่รู้ความตายอันนั้น    เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า  โลกอันมฤตยูปิดบังไว้  ดังนี้.                                   จบอรรถกถาอุฑฑิตสูตรที่  ๗


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
มกร
มกร
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 16:38 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ