ท่านได้สะสมอะไรไว้บ้าง
 
shumporn.t
วันที่  20 ต.ค. 2552
หมายเลข  14015
อ่าน  914

ข้อความบางตอนจากเทปวิทยุ

ท่านอาจารย์   ในชาติที่สามารถจะสะสมได้ ก็ควรจะสะสมแต่ละบารมีไป ตามกำลังความสามารถ สำหรับบารมีทั้ง  10  นี้ค่ะ  มีโลภะเป็นปฏิปักษ์   เพราะฉะนั้น   ต้องไม่ลืมเลยนะค่ะ ว่าการที่ท่านจะเจริญบารมีนั้น  ไม่ใช่เพราะต้องการผลของกุศล   แต่ต้องเป็นเพราะเห็นโทษของอกุศลแต่ละประเภท  ไม่ใช่ว่าท่านต้องการเจริญบารมี  เพื่อผล  คือ สังสารวัฏ  แต่บำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะขัดเกลากิเลส  จนกว่าจะดับสังสารวัฏได้  เพราะเหตุว่า การดับสังสารวัฏ  หมายความถึง การดับกิเลสทั้งหมด เมื่อไม่มีกิเลสสังสาร จึงหมดได้ แต่ถ้าตราบใดยังมีกิเลสอยู่นะค่ะ ก็ไม่ใช่หนทางที่จะสิ้นสังสารวัฏ  เพราะ 

ฉะนั้น  ไม่ใช่ทำกุศลเพื่อหวังกุศลในสังสารวัฏ   ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่เห็นโทษของความตระหนีจึงให้ทาน  บำเพ็ญทานบารมี   ผู้ที่เห็นโทษในความเป็นผู้ทุศีล  จึงรักษาศีล เห็นว่าการไม่สำรวมกายวาจา  และการที่กายวาจาประพฤติในทางทุจริต   ย่อมนำโทษมาให้  แม้แต่เพียงคำพูดค่ะ   ซึ่งถ้าไม่สำรวมนะค่ะ  ก็อาจจะไม่รู้เลยว่านำโทษมาให้แล้วค่ะ  กับผู้พูดและกับบุคคลอื่นด้วย   เพราะฉะนั้น  ในเรื่องของกายในเรื่องของวาจา   ถ้าเป็นผู้ที่เห็นโทษในความเป็นผู้ทุศีล  จึงรักษาศีลหรือสำรวมกายและวาจาขึ้น  เพราะเห็นโทษในกาม  และในการครองเรือน  จึงมีอัธยาศัยในเนกขัมมะ เพราะเห็นโทษในความไม่รู้และความสงสัย  จึงมีอัธยาศัยในการรู้ตามความเป็นจริง คืออบรมเจริญปัญญา  เพราะเห็นโทษในความเกรียจคร้าน   จึงมีความเพียร  เพราะเหตุโทษในความไม่อดทน  จึงมีความอดทน   เพราะเห็นโทษในการพูดผิด  จึงมีอัธยาศัยในสัจจะ  เพราะเหตุโทษในความไม่ตั้งใจมั่น  จึงมีอัธยาศัยในความตั้งใจมั่น เพราะโทษในพยาบาท  จึงมีอัธยาศัยในเมตตา  เพราะเห็นโทษในโลกธรรม   จึงมีอัธยาศัยในการวางเฉย  นี้ก็เป็นบารมีทั้ง 10  นะค่ะ  ซึ่งจะต้องค่อยๆ สะสมอบรมไป

ท่านที่มีความสนใจในเรื่องของบารมี  จะศึกษาด้วยตนเองได้นะค่ะ  ในปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย  จริยปิฎก  ซึ่งมีเรื่องของบารมีมาก  ทั้งบารมี  อุปบารมีและปรมัตถบารมี....


  ความคิดเห็น 1  
 
vikrom
วันที่ 21 ต.ค. 2552

ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเรื่อง บารมี 10

ขออนุโมทนาในความเมตตาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
choonj
วันที่ 21 ต.ค. 2552

คนเรามีนิสัยแตกต่างกันตามการสั่งสม  มีนิสัยอย่างไร ก็เคยสั่งสมอย่างนั้น ต่างๆ กันไปไม่เหมือนกันเลย  ถ้าอยากรู้ว่าสั่งสมอะไรไว้บ้าง  ก็ชอบอะไร หรืออะไรเกิดกับตัวมากก็เคยสั่งสมอย่างนั้นมามากในอดีต  ที่นี้เมื่อเกิดมาเป็นคน  ในชาติที่สามารถสั่งสมได้ก็เลือกสั่งสม  ทาน ศีล ภาวนา เพราะเมื่อให้ผลก็จะเป็นสุข   และถ้าไม่สั่งสมกุศลก็แน่นอน อกุศลสั่งสมแทน  และถ้าเกิดในอบายก็หมดสิทธิในการที่จะสั่งสมกุศล ครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 21 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ต.ค. 2552

ปุถุชนสะสมทั้งความดีและความไม่ดี  แต่อาศัยการฟังธรรมทำให้เห็นโทษของอกุศล เห็นประโยชน์ของกุศล และชาตินี้ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ประมาทเจริญกุศลทุกอย่างค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
raynu.p
วันที่ 21 ต.ค. 2552
อนุโมทนาค่ะ  สะสมความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธาตุทีละเล็กทีละน้อยค่ะ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
Jans
Jans
วันที่ 21 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 22 ต.ค. 2552

สิ่งทีควรสะสมคือบุญ สมบัติของมนุษย์ ความยินดีในเทวโลก และ สมบัติคือพระนิพพานอันใด อิฐผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ ด้วยบุญนิธินี้

เชิญคลิกอ่าน....

ขุมทรัพย์คือบุญ [นิธิกัณฑ์ในขุททกปาฐะ] 

บุญทีประกอบด้วยปัญญาเป็นบารมี

 
  ความคิดเห็น 8  
 
pornpaon
วันที่ 22 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 22 ต.ค. 2552

สะสมความเข้าใจในพระธรรม  เพื่อค่อยๆ ละความไม่รู้ ค่อยๆ ขัดเกลากิเลสที่มีอยู่มากมายในตัวเราซึ่งสะสมมานับภพชาติไม่ได้  และอบรมเจริญกุศลทุกประการ กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเพื่อขัดเกลากิเลสจริงๆ โดยไม่ได้หวังผลใดๆ ที่เป็นไปกับวัฏฏะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
ประสาน
วันที่ 23 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
saifon.p
วันที่ 23 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
noynoi
วันที่ 23 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 13  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 23 ต.ค. 2552

.....สำหรับบารมีทั้ง 10 นี้ค่ะ มีโลภะเป็นปฏิปักษ์ เพราะฉะนั้น ต้องไม่ลืมเลยนะค่ะ ว่าการที่ท่านจะเจริญบารมีนั้น  ไม่ใช่เพราะต้องการผลของกุศล   แต่ต้องเป็นเพราะเห็นโทษของอกุศลแต่ละประเภท ......

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
hadezz
วันที่ 24 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ