อุปมาเหมือนโคที่เขาจูงไปโรงฆ่า

 
บัวในตม
วันที่  28 ส.ค. 2552
หมายเลข  13381
อ่าน  2,989

เรียนถาม ท่านผู้ที่รู้ค่ะว่า เนื้อหาอยู่ในพระไตรปิฏกเล่มใดคะ ต้องการโหลดมาอ่านค่ะคือว่าไปได้ยินมาจากงานศพค่ะ ขอรบกวนถามอีกเรื่องค่ะ ในพระไตรปิฏกมีบอกเรื่องเกี่ยว กับพุทธศาสนาจะตั้งอยู่ได้นาน 5,000 ปี ในดินแดนสุวรรณภูมิตลอดหรือไม่คะ ทำไมต้อง เป็นดินแดนสุวรรณภูมิ (เคยได้ยินมาว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 28 ส.ค. 2552

ขอเชิญคลิกอ่านที่ ...

โอวาทของท่านอรกะ

และพระสัทธรรมจักดำรงอยู่ในโลกมนุษย์เพียงห้าพันปี ไม่มีแสดงว่าจะตั้งอยู่ประเทศไหน หรือชนบทใด ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Pongpat
วันที่ 28 ส.ค. 2552

เคยได้ยินญาติเล่าว่าในยุคหน้าศาสนาพุทธจะไปเจริญในดินแดนตะวันตก แถบๆ ยุโรปหรืออังกฤษและจะกลับไปเจริญในพม่า มีหลักฐานในคัมภีร์ไหนหรือเปล่าครับ ยังหาไม่เจอเลยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
บัวในตม
วันที่ 28 ส.ค. 2552

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และขออนุโมทนามาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
BudCoP
วันที่ 28 ส.ค. 2552

นโม มุนินฺทสฺส : ข้อน้อมพระมุนี

สวัสดีครับ คุณบัวในตม, คุณประเชิญ. 1. สาธุ คุณประเชิญ ในการแสดงพระพุทธพจน์ ครับ. 2. คำพยากรณ์ เรื่องอายุของพระศาสนามีอยู่หลายที่ อาจดูใน โคตมีสูตร ได้

ครับ ในที่นั้นระบุไว้ 1,000 ปี. ส่วนตอนท้ายของ อรรถกถาโคตมีสูตร จะแจกออกมาอีกจนครบ 5,000 ปีครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันใหม่
วันที่ 28 ส.ค. 2552

เรียน ความเห็นที่ 2

ไม่มีหลักฐานในพระไตรปิฎกที่แสดงไว้ว่าจะไปเจริญในแถบตะวันตก และอื่นๆ ต่อจากนี้ มีแต่เพียงว่า พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าในอนาคตเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วที่ศรีลังกา พระพุทธศาสนาจะเจริญที่นี่ ซึ่งในพระไตรปิฎกมีแสดงในเรื่องนี้ไว้

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
วันที่ 30 ส.ค. 2552
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pornpaon
วันที่ 30 ส.ค. 2552

บางส่วนจาก อรกานุสาสนีสูตร (โอวาทของท่านอรกะ)

ดูก่อนพราหมณ์ แม่โคที่จะถูกเชือด ที่เขานำไปสู่ที่ฆ่าย่อมก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ฆ่า ใกล้ความตาย แม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชือด ฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อย รวดเร็ว มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา ความกระทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์ เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี....

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เมตตา
วันที่ 30 ส.ค. 2552

สรุปว่า พระสัทธรรมจักดำรงอยู่ในโลกมนุษย์เพียงห้าพันปี

ก็คำว่า วสฺสสหสฺสํ นี้ ตรัสโดยมุ่งถึงพระขีณาสพผู้บรรลุปฏิสัมภิทาเท่านั้น แต่เมื่อกล่าวให้ยิ่งไปกว่านั้น ๑,๐๐๐ ปี โดยมุ่งถึงพระขีณาสพผู้สุกขวิปัสสก ๑,๐๐๐ ปี โดยมุ่งถึงพระ อนาคามี ๑,๐๐๐ ปี โดยมุ่งถึงพระสกทาคามี ๑,๐๐๐ ปี โดยมุ่งถึงพระโสดาบัน ปฏิเวธ- สัทธรรมจักดำรงอยู่ได้ ๕,๐๐๐ ปีโดยอาการดังกล่าวมานี้ แม้พระปริยัติธรรมก็ดำรงอยู่ ได้ ๕,๐๐๐ ปีนั้นเหมือนกัน เพราะเมื่อปริยัติธรรมไม่มี ปฏิเวธธรรมก็มีไม่ได้ แม้เมื่อปริยัติธรรมไม่มี ปฏิเวธธรรมก็ไม่มี ก็เมื่อปริยัติธรรมแม้อันตรธานไปแล้ว เพศ (แห่งบรรพชิต) ก็จักแปรเป็นอย่างอื่นไปแล.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
วันที่ 15 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ