ความจริงแห่งชีวิต [010] รูปปรมัตถ์
 
พุทธรักษา
วันที่  9 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12615
อ่าน  1,172

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ปรมัตถธรรมสังเขปโดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์"รูปทั้งหลาย-ที่มีใจครอง"

ที่ "เกิดจากกรรม" เป็น สมุฏฐาน ทุกๆ กลาปจะต้องมี "ชีวิตินทริยรูป" เกิดร่วมด้วย ทุกๆ กลาป."ชีวิตินทริยรูป"
รักษา "รูปที่เกิดร่วมกัน"ในกลาปหนึ่งๆ

ทำให้ เป็น"รูปที่ดำรงชีวิต"

ฉะนั้น"รูปของสัตว์-บุคคล"จึง ต่างกับ"รูปทั้งหลาย-ที่ไม่มีใจครอง"

... รวม
อวินิพโภครูป ๘

ลักขณรูป ๔ปริจเฉทรูป ๑

ปสาทรูป ๕หทยรูป ๑ชีวิตินทริยรูป ๑
เป็น ๒๐ รูป. ... การที่ สัตว์ บุคคล ทั้งหลาย โดยทั่วไปต่างกัน เป็น หญิง และ ชายเพราะ "ภาวรูป ๒""อิตถีภาวรูป"
เป็น "รูป" ... ที่ซึมซาบอยู่ ทั่วกาย ทำให้ ปรากฏ เป็น ทรวดทรง สัณฐาน อาการ กิริยา ท่าทาง ... ของเพศหญิง."ปุริสภาวรูป"
เป็น "รูป" ... ที่ซึมซาบอยู่ ทั่วกายทำให้ ปรากฏ เป็นทรวดทรง สัณฐานอาการ กิริยา ท่าทาง ... ของเพศชาย.ในแต่ละบุคคล จะมี ภาวรูป หนึ่ง ภาวรูป ใด คือ "อิตถีภาวรูป" หรือ "ปุริสภาวรูป" เท่านั้น.และบางบุคคล ก็ ไม่มี "ภาวรูป" เลยเช่น พรหมบุคคล ใน พรหมโลกและ ผู้ที่เป็น กระเทย.

... รวม
อวินิพโภครูป ๘ลักขณรูป ๔ปริจเฉทรูป ๑ปสาทรูป ๕หทยรูป ๑ชีวิตินทริยรูป ๑ ภาวรูป ๒
เป็น ๒๒ รูป.

...
การที่ "รูป" ของสัตว์ บุคคล ทั้งหลาย เคลื่อนไหวไปได้ เพราะมี"จิต" นั้น ... ก็จะต้องมี "รูปที่เกิดจากจิต" เป็น สมุฏฐาน ด้วยเพราะว่า ถ้ามีเพียง "รูปที่เกิดจากกรรม" เท่านั้นก็จะเคลื่อนไหวไปมา ทำกิจธุระใดๆ ไม่ได้เลย.!

การที่ "รูปร่างกาย" จะเคลื่อนไหว ทำกิจการงานต่างๆ ได้นั้นจะต้องมี "วิการรูป ๓" คือ"ลหุตารูป"

เป็น ภาวะที่เบา ไม่หนัก ... ของ "รูป"ดังเช่น ... อาการของคนที่ไม่มีโรค.
"มุทุตารูป"เป็น ภาวะที่อ่อน ไม่กระด้าง ... ของ"รูป"ดังเช่น ... หนัง ที่ขยำไว้ดีแล้ว.
"กัมมัญญตารูป"

เป็น ภาวะที่ควรแก่การงาน ... ของ"รูป"ดังเช่น ... ทอง ที่หลอมไว้ดีแล้ว.

"วิการรูป" ๓ รูป นี้ เป็น "อสภาวรูป"
หมายความว่า ... เป็น "รูป" ที่ไม่มี สภาวะต่างหาก เฉพาะของตนเป็น "อาการ" ของ "มหาภูตรูป"คือ เบา และ ควรแก่การงาน."วิการรูป ๓"เป็น "รูป" ที่เกิดภายในสัตว์ บุคคล เท่านั้น."รูปที่ไม่มีใจครอง"จะไม่มี "วิการรูป ๓" เลย.และ "วิการรูป ๓" นี้ไม่แยกจากกันเลย.
หมายความว่า ... ใน รูปกลาปใด มี "ลหุตารูป" รูปกลาปนั้น ... มี "มุทุตารูป" และมี "กัมมัญญตารูป" ด้วย.นอกจากนั้นเมื่อ "จิต" ต้องการเคลื่อนไหว ส่วนใด ส่วนหนึ่ง ของร่างกายร่างกาย ส่วนนั้น ... จะต้องมี "วิการรูป" ที่เกิดจาก "อุตุ" (อุตุ คือ ความสม่ำเสมอของธาตุเย็น-ร้อน) เป็น สมุฏฐาน.
และมี "วิการรูป" ที่เกิดจาก "อาหาร" (โอชารูป) เป็น สมุฏฐาน ด้วย.มิฉะนั้นแล้วแม้ "จิต" ต้องการจะเคลื่อนไหว ... "รูป" ก็เคลื่อนไหวไม่ได้.เช่น ผู้ที่เป็นอัมพาต เคล็ด ขัดยอกหรือ กระปลกกระเปลี้ย เป็นต้น. ... รวม
อวินิพโภครูป ๘ลักขณรูป ๔ปริจเฉทรูป ๑ปสาทรูป ๕หทยรูป ๑ชีวิตินทริยรูป ๑ภาวรูป ๒วิการรูป ๓ ... เป็น ๒๕ รูป ...

.
.
. ... ขออนุโมทนา ...


  ความคิดเห็น 1  
 
K
K
วันที่ 9 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ajarnkruo
วันที่ 10 มิ.ย. 2552

ในภูมิที่มีขันธ์ ๕ ... นามธรรมและรูปธรรม มีความเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งมาก

แม้จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คือ นามธรรมเป็นสภาพรู้ ... ส่วนรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้

แต่ธรรมทั้งสองก็เป็นปัจจัยแก่กันละกันโดยละเอียด ... ตลอดชีวิต ... ตั้งแต่เกิดจนตายนี่คือความจริงของชีวิต ... สำหรับผู้ที่เกิดมาแล้ว ... มีครบทั้ง ๕ ขันธ์ ... ด้วยความไม่รู้

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ