หญิง ๑๐ จำพวกโดยนัยกาเมสุมิจฉาจาร [สังคีติสูตร]
 
opanayigo
วันที่  7 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12589
อ่าน  1,387

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 396

ข้อความตอนหนึ่งจาก...

อรรถกถาสังคีติสูตร

กรรมบถข้อว่า กาเมสุ มิจฺฉาจาโร นี้ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ บทว่า กาเมสุ ความว่า ในความประพฤติเมถุน หรือในวัตถุแห่งเมถุน

บทว่า มิจฺฉาจาโร ความว่า ความประพฤติอันลามก ที่บัณฑิตติเตียนโดยส่วนเดียว ส่วนโดยลักษณะ เจตนาที่ก้าวล่วงฐานะ อันไม่พึงถึง ที่เป็นไปทางกายทวาร โดยความประสงค์จะเสพอสัทธรรม ก็จัดเป็นกาเมสุมิจฉาจารในกาเมสุมิจฉาจารนั้น สำหรับบุรุษทั้งหลายก่อน หญิง ๑๐ จำพวก มี

หญิงอันมารดารักษาเป็นต้น คือ หญิงอันมารดารักษา ๑

หญิงอันบิดารักษา ๑

หญิงอันมารดาและบิดารักษา ๑

หญิงอันพี่น้องชายรักษา ๑

หญิงอันพี่น้องหญิงรักษา ๑

หญิงอันญาติรักษา ๑

หญิงอันโคตรรักษา ๑

หญิงอันธรรมรักษา ๑

หญิงที่มีการอารักขา ๑

หญิงที่มีอาชญา ๑

และหญิง อีก ๑๐ จำพวก มี

หญิงที่ซื้อมาด้วยทรัพย์เป็นต้น เหล่านั้น คือ หญิงที่ซื้อมาด้วยทรัพย์ ๑

หญิงที่อยู่ด้วยความพอใจ ๑

หญิงที่อยู่ด้วยโภคะ ๑

หญิงที่อยู่ด้วยแผ่นผ้า ๑

หญิงผู้มีถังน้ำ (ตักน้ำ) ๑

หญิงผู้มีเทริดนำไป ๑

ภริยาผู้เป็นทาสี ๑

ภริยาผู้ทำงาน ๑

หญิงผู้นำมาด้วยธง ๑

หญิงผู้อยู่ชั่วครู่ ๑

รวมเป็นหญิง ๒๐ จำพวกชื่อว่า ฐานอันไม่พึงถึง

ส่วนบรรดาหญิงทั้งหลาย บุรุษเหล่าอื่น ชื่อว่าเป็นฐานะอันไม่พึงถึงแห่งหญิง ๑๒ จำพวก คือ หญิงที่มีการอารักขาและมีอาชญา ๒ และหญิงที่ซื้อมาด้วยทรัพย์เป็นต้นอีก ๑๐. ก็มิจฉาจารนี้นั้นจัดว่ามีโทษน้อยในฐานะอันไม่พึงถึง ที่เว้นจากคุณมีศีลเป็นต้น จัดว่ามีโทษมาก ในฐานะอันไม่พึงถึง ที่ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้น กาเมสุมิจฉาจารนั้นมีสัมภาระ (องค์) ๔ คือ วัตถุอันไม่พึงถึง ๑ จิตคิดจะเสพในวัตถุอันไม่พึงถึงนั้น ๑ ความพยายามในการเสพ ๑ การหยุดอยู่แห่งการปฏิบัติต่อองค์มรรคด้วยมรรค ๑. การกระทำด้วยมือของตนก็เป็นความพยายามอย่างหนึ่งนั่นแล.


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 พ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ