สาธุ [พุทธวงศ์]
 
small
วันที่  3 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12565
อ่าน  2,873

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒ - หน้าที่ 132

ในคาถานั้น ศัพท์ว่า สาธุ นี้ ใช้ในอรรถทั้งหลายมี วอนขอ รับ ปลอบใจ และดี เป็นต้น จริงอย่างนั้น สาธุ ศัพท์นี้ ใช้ในอรรถ วอนขอ ได้ในประโยคเป็นต้นว่า สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺมํ เทเสตุ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโดยย่อโปรดข้าพระองค์ด้วยเถิด ใช้ในอรรถ รับ ได้ในประโยคเป็นต้นว่า สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา ภิกษุรูปนั้นยินดีอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ดีแล้วพระเจ้าข้า ใช้ในอรรถ ปลอบใจ ได้ในประโยคเป็นต้นว่า สาธุ สาธุ สาริปุตฺต ดีละ ดีละ สารีบุตร ใช้ในอรรถ ดี ได้ในบาลีเป็นต้นว่า

สาธุ ธมฺมรุจิ ราชา สาธุ ปญฺญาณวา นโร

สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ ปาปสฺสากรณํ สุขํ

พระราชาผู้ชอบธรรม ดี นรชนผู้มีปัญญา ดี ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ดี การไม่ทำบาป เป็นสุข


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

สาธุ ธมฺมรุจิ ราชา สาธุ ปญฺญาณวา นโร

สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ ปาปสฺสากรณํ สุขํ

พระราชาผู้ชอบธรรม ดี นรชนผู้มีปัญญา ดี

ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ดี การไม่ทำบาป เป็นสุข

 

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
่jurairat91
่jurairat91
วันที่ 26 เม.ย. 2564

กราบอนุโมทนาในกุศลกจิตทั้งหลายทั้งปวง

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ