จุดประสงค์...๕๐ กว่าปี...ของท่านอาจารย์
 
คุณย่า
วันที่  1 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12551
อ่าน  1,193

สนทนาธรรมที่มูลนิธิ 
พระสูตร ครั้งที่ ๗๖
๑๐ มกราคม ๒๕๕๒

ท่านอาจารย์   ก็พูด..ถึงเรื่องตอนต้นนะคะ  ก็ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่าน ที่เห็นการที่ดิฉันได้มีประโยชน์  ในการที่แสดงพระธรรม  ตามที่ได้ศึกษาที่จะเกิดความเข้าใจถูก แล้วประโยชน์ของผู้ที่เห็นคุณนี้คืออะไร เพียงสรรเสริญ ชื่นชม อนุโมทนา  หรือว่าประพฤติปฎิบัติตาม  ที่ได้ยินได้ฟัง  นี่คือประโยชน์ยิ่งใหญ่  กว่าการที่จะเห็น  เพียงแต่สิ่งที่ดี  ที่คนอื่นทำ แล้วก็อนุโมทนา แต่สิ่งที่ทำก็คือว่า  กล่าวถึงสัจจะ  สิ่งที่มีจริงที่จะให้คนอื่น  เข้าใจถูก  สิ่งเดียวที่กระทำมาโดยตลอด  ก็เพื่อประโยชน์ต่อบุคคลอื่น ไม่ใช่ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย 

เพราะฉะนั้น ถ้ามีความเข้าใจ  ถึงความคิดและกุศลที่ได้กระทำมาโดยตลอด ๕๐ ปีกว่า  ก็คงจะเป็นผู้ไม่เก่ง  ในการนับว่าจะเท่าไรแล้ว แต่ถ้าเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังจริง ๆ   เหมือนผู้ฟังในครั้งพุทธกาล  เมื่อเห็นคุณของพระธรรมแล้ว  จะประพฤติอย่างไร  หรือว่าเพียงเห็นคุณแล้วก็ยังคงเหมือนเดิม  แต่ถ้า เป็นผู้ที่เห็นบุคคลอื่น  ได้กล่าว เพื่อประโยชน์ให้ตนเองได้เข้าใจถูกได้เห็นถูกแล้ว  ก็มีความเห็นถูก  ที่จะประพฤติปฎิบัติตาม  นั่นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์  และเป็นจุดประสงค์ของการที่แม้พระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ทรงพระมหากรุณา  ที่ทรงแสดงธรรม เพื่อประโยชน์อันนี้ 

เพราะฉะนั้น ประโยชน์จริงๆ ไม่ใช่เพียงแต่เห็นความดี หรือว่าเห็นคุณของผู้ที่กล่าวธรรม  แต่ต้องเป็นผู้ประพฤติปฎิบัติตามด้วย  นั่นคือสูงกว่าเพียงแต่จะฟัง เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี และได้มีผู้ที่ทำหน้าที่อย่างนี้  มาก็นานพอสมควร แล้วเราจะทำอย่างไร เหมือนเดิม  หรือว่าเห็นประโยชน์จริง  ๆ   ว่าหลายปีที่ได้กระทำมา  ก็สามารถที่จะทำให้ผู้ฟังเกิดกุศล  มีหิริมีโอตตัปปะ  มีการเห็นประโยชน์ของการฟัง  แล้วก็ขัดเกลากิเลส  ซึ่งเป็นสิ่งไม่ง่าย  เพราะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสัจจะ เป็นสิ่งซึ่งมีจริงแน่นอน  ไม่มีอย่างอื่นที่จริงกว่านี้  แต่ว่าไม่รู้ความจริง  เพราะฉะนั้น  ถ้าสามารถที่จะเริ่มเข้าใจ ประโยชน์ของการรู้ความจริง จะทำให้สิ่งที่ได้กล่าวทั้งหมด เป็นไปตามที่กล่าว แล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่กล่าว  แต่ยังมีกุศลจิต  ที่จะค่อยๆ  ประพฤติปฎิบัติตามด้วย

นี่เป็นสิ่งที่ ตลอดเวลาที่ทำมา  เพื่อจุดนี้  เพื่อที่จะให้คนอื่นไม่เพียงเข้าใจธรรม แต่ยังสามารถที่จะเกิดกุศล ที่จะประพฤติปฎิบัติตามด้วย  มิฉะนั้น ๕๐ ปีกว่านี้  ที่ผ่านมาก็คงจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าเพียงแต่ฟังแล้วยังไม่ถึงใจ  ที่จะเห็นความจริงของจิตของตนเองที่สะสมมา

ถ้าจะ..เปรียบเทียบ ก็เป็นความดีเพียงเล็กน้อย ยังมีความดีกว่านี้อีกมาก ที่จะต้องอบรมเจริญขึ้น...


  ความคิดเห็น 1  
 
antheangle
วันที่ 1 มิ.ย. 2552

ดิฉันได้รับซีดีบรรยายธรรมะและหนังสือของท่านอาจารย์มาศึกษา ทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรง และเป็นแก่นของพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้มากขึ้นเป็นลำดับ  การฟังนี้ก่อให้เกิดปัญญาขั้นต้นจากการฟัง และเกิดปัญญาจากการตริตรอง และในที่สุดก็ทำให้มีความกระจ่างในการปฏิบัติธรรมตามกำลังที่ตนได้ปฏิบัติอยู่

ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
aditap
aditap
วันที่ 1 มิ.ย. 2552

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 1 มิ.ย. 2552
ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าท่านอาจารย์ ในความเมตตาของท่านครับ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
suwit02
วันที่ 1 มิ.ย. 2552

ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
พุทธรักษา
วันที่ 1 มิ.ย. 2552

ท่านอาจารย์สุจินต์ สอนให้ข้าพเจ้า ทราบว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไรข้าพเจ้าจึงติดตามฟังคำบรรยายพระธรรม จากท่านอาจารย์ตลอดมาและ จะติดตามต่อไป เวลาเหลือน้อยแล้ว.!

ด้วยความเคารพอย่างสูง.
ปริศนา  ตันทอง

 
  ความคิดเห็น 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 2 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
fam
วันที่ 2 มิ.ย. 2552

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์อย่างสุดหัวใจไม่มีท่านอาจารย์ก็คงไม่มีข้าพเจ้าที่ดีขึ้นในวันนี้

 
  ความคิดเห็น 8  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 2 มิ.ย. 2552

ขอกราบอนุโมทนาและขอบูชาท่านอาจารย์

ด้วยการตั้งจิตอธิฐานที่จะอบรมประพฤติปฏิบัติตามคำพร่ำสอน ตามที่ท่านอาจารย์มุ่งหวังไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์จากคำสอนมากที่สุดครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
hadezz
วันที่ 2 มิ.ย. 2552

กราบอนุโมทนาค่ะท่านอาจารย์ด้วยจิตที่เคารพเป็นอย่างยิ่งควรค่าแก่การบูชาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
pornpaon
วันที่ 2 มิ.ย. 2552

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
pradit
วันที่ 2 มิ.ย. 2552

ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 2 มิ.ย. 2552

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
ประสาน
วันที่ 2 มิ.ย. 2552

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
saifon.p
วันที่ 3 มิ.ย. 2552

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 17  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

 

 
  ความคิดเห็น 18  
 
michii
วันที่ 9 มิ.ย. 2552

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 19  
 
สุภาพร
วันที่ 16 มิ.ย. 2552

ขอกราบแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ ค้วยความเคารพเป็นอย่างสูง เป็นบุญอันมากที่ได้ฟังพระธรรมที่ถูกต้องจากท่านอาจารย์ซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถึงแม้ยังไม่เข้าใจแต่จากการฟังบ่อยๆ เนืองๆ ทำให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกบ้างจากการฟัง ขอบุญอันได้กระทำไว้ดีแล้วของท่าน ขอให้ท่านได้มีสุขภาพแข็งแรง ค่ะ

ขอกราบบูชาคุณด้วยความเคารพค่ะ

 
  ความคิดเห็น 20  
 
อภิรดี
วันที่ 6 ม.ค. 2553

จะตอบแทนพระคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้ ด้วยการฟังและศึกษาเท่าที่โอกาสพึงมี

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพ

 
  ความคิดเห็น 21  
 
opanayigo
วันที่ 13 ก.ค. 2553

ท่านอาจารย์

เหนื่อยมามากแล้ว

ไม่ต้องการให้เจตนาดีของท่านต้องสูญเปล่า

(เป็นบุคคลเปล่า)

ขอบูชาคุณ ด้วยความเป็นผู้ฟัง ค่อยๆ อบรม เสมอๆ

ประพฤติ ปฎิบัติตามพระธรรมคำสอน ด้วยความเคารพ

ประพฤติสมควรแก่ธรรม

อาจหาญ ร่าเริง

 

กราบอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 22  
 
pamali
วันที่ 13 ก.ค. 2553

ขอกราบบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 23  
 
captpok
วันที่ 13 ก.ค. 2553

ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ

 
  ความคิดเห็น 24  
 
วิริยะ
วันที่ 13 ก.ค. 2553

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 25  
 
คุณ
วันที่ 13 ก.ค. 2553

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 26  
 
Jans
Jans
วันที่ 13 ก.ค. 2553

  กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 27  
 
รากไม้
วันที่ 15 ก.ค. 2553

ถึงแม้จะมีพระพุทธเจ้า มีพระธรรม ...แต่ถ้าไม่มีท่านอาจารย์สุจินต์ ชีวิตนี้ของผมก็ตายเปล่าเหมือนกันกับชาติที่แล้วๆ มา

พระคุณของท่านอาจารย์สุจินต์ เหลือล้น สุดประมาณ ...ขอกราบขอบคุณในความวิริยะ อุตสาหะอันยอดเยี่ยมในการศึกษาพระธรรมของท่านอาจารย์ จนสามารถนำมาถ่ายทอดได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง ...จนทำให้ผู้ด้อยปัญญาเช่นผม เข้าใจพระธรรมได้ในวันนี้

ขอกราบขอบพระคุึณ ท่านอาจารย์สุจินต์ และขออนุโมทนาในมหากุศลนี้

 
  ความคิดเห็น 28  
 
jintana
วันที่ 1 ส.ค. 2553

ท่านอ.สุจินต์ ช่วยให้ดิฉันเป็นคนใหม่ค่ะ กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ 

ขออนุโมทนาค่ะ...สาธุ..

 
  ความคิดเห็น 29  
 
mymint2121
วันที่ 26 ก.ย. 2553

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ  หนูได้อ่านหนังสือปรมัตถธรรมของท่านอาจารย์นานมากแล้ว พอถึงจุดหนึ่งก็ท้อ ว่ายากเหลือเกิน 

แต่พอฟังซีดี บ่อยๆ แล้วอ่านอีกบ่อยๆ จึงรู้ว่าก่อนหน้านั้นเราไม่รู้อะไรเลยค่ะ ซึ่งหนูก็ได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  ทำให้เกิดสิ่งดีดี  ขึ้นมามาก ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง  ขอให้อาจารย์อยู่กับพวกเราไปอีกนานๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 30  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 21 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 31  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ