อุปัตติเหตุ
 
เบน
วันที่  1 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12546
อ่าน  686
อุปัตติเหตุ  หมายถึงเหตุอย่างไร

  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 1 มิ.ย. 2552
อุปัตติเหตุ  ในภาษาธรรมหมายถึง เหตุทีเกิดขึ้น, เหตุการณ์ที่เกิด เช่น ควรเทศนาให้เหมาะแก่อุปัตติเหตุ คือ แสดงธรรมให้เข้ากับเรื่องที่เกิดขึ้น หรืออธิบายปัจจัย เหตุเกิดขึ้นของอเหตุกจิต มีจักขุวิณาณ เป็นต้น  เช่น เพราะมีปสาทะ  มีรูปมากระทบ  มีแสงสว่าง และมนสิการจักขุวิญาณจึงเกิดขึ้น  ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ท่านก็เรียกว่าอุปัตติเหตุ  แต่ถ้าเป็นภาษาทั่วไป มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง 
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ