Print 
เพียงรูปเดียวเท่านั้นที่เห็นได้
 
บ้านธัมมะ
วันที่  29 เม.ย. 2552
หมายเลข  12092
อ่าน  2,015

  

 : อาตมาอยากจะถามเรื่องการเจริญสติปัฏฐาน อาตมาได้อ่านพระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๒ ขันธวิภังค์ ในหมวดของรูป ๒๘  รูปมีรูปที่เห็นไม่ได้ กระทบไม่ได้ รูปละเอียด รูปไกล เป็นต้น

  : รูปทั้งหมดมี ๒๘ รูป  และมีเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่เห็นได้ คือ รู-ปารมณ์ที่ปรากฏทางตา ซึ่งเป็นรูปที่เห็นได้ (สนิทัสสนรูป) และกระทบได้ (สัปปฏิฆรูป) อีก ๑๑ รูป คือ เสียง ๑  กลิ่น ๑  รส ๑  โผฏฐัพพะ ๓  จักขุปสาทรูป ๑  โสตปสาทรูป ๑  ฆานปสาทรูป ๑  ชิวหาปสาทรูป ๑  กายปสาทรูป ๑  เป็นรูปที่กระทบได้แต่เห็นไม่ได้  รูป ๑๒ รูปที่กระทบได้นี้เป็นรูปหยาบ  จึงเป็นรูปใกล้ต่อการพิจารณารู้ได้  ส่วนรูปอีก ๑๖ รูปที่เหลือนั้นเห็นไม่ได้ และกระทบไม่ได้ จึงเป็นรูปละเอียดและเป็นรูปไกลต่อการพิจารณารู้ได้

      สภาพธรรมมีจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้นั้น ผู้อบรมเจริญสติปัฏฐานสามารถพิสูจน์รู้ลักษณะของสภาพธรรรมนั้น ๆ ที่กำลังปรากฏตามปรกติตามความเป็นจริงได้ แต่ก็เป็นเรื่องละเอียดและลึกซึ้งมาก  เช่น รูปารมณ์ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏทางตานั้น เพียงได้ฟังเท่านี้  ก็รู้สึกว่าจะเข้าใจได้ไม่ยาก  แต่ไม่ใช่ความรู้ในขณะกำลังเห็น ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานจนปัญญาคมกล้า ก็จะไม่รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมตามความเป็นจริง เพราะขณะเห็นทางตานั้นมีรูปารมณ์แน่ ๆ แต่ก็เห็นเป็นคน สัตว์ เป็นวัตถุต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดความสงสัยว่า รูปารมณ์นั้นเป็นอย่างไร  มีลักษณะอย่างไร

      รูปารมณ์เป็นสภาพธรรมที่ปรากฏ  เมื่อลืมตาแล้วเห็นโดยที่ยังไม่ได้นึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย  นั่นแหละเป็นลักษณะแท้ ๆ ของรูปารมณ์  ซึ่งปัญญาจะต้องเจริญจนเข้าใจจนชินว่า  รูปารมณ์ ไม่ใช่สัตว์บุคคล ตัวตน หรือวัตถุใด ๆ ทั้งสิ้น   ลักษณะที่แท้จริงของรูปารมณ์เป็นสภาพธรรมที่ปรากฏทางตาเท่านั้นจริง ๆ 

      ฉะนั้น เมื่อสติปัฏฐานยังไม่เกิดก็ยังไม่ระลึกศึกษาพิจารณาลักษณะของรูปารมณ์จริง ๆ ว่าเป็นเพียงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตา จึงละคลายการยึดถือสิ่งที่เคยเห็นเป็นคน เป็นสัตว์ เป็นวัตถุต่าง ๆ ไม่ได้เลย 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 19 พ.ย. 2553 15:27 น.

กราบท่านอจ. แลขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 22 เม.ย. 2556 04:50 น.

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ