ตนแลเป็นที่พึ่งของตน [เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  17 มี.ค. 2552
หมายเลข  11646
อ่าน  3,024

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 208

   ทำที่พึ่งแก่ตนเองแล จึงตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย เพราะบุคคลอาศัยคนอื่น ไม่สามารถเพื่อจะมีสวรรค์หรือมรรคเป็นที่ไปในเบื้องหน้าได้, ฉะนั้นตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตน, คนอื่นจะทำอะไรได้" ดังนี้แล้ว  ตรัสพระคาถานี้ว่า:-
   ๔.อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ   โก หิ นาโถ  ปโร สิยา อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ  ลภติ  ทุลฺลภํ. " ตนแลเป็นที่พึ่งของตน.  บุคคลอื่นใครเล่า พึงเป็นที่พึ่งได้ เพราะบุคคล มีตนฝึกฝนดีแล้ว  ย่อมได้พึ่ง  ที่บุคคลได้โดยยาก."
   แก้อรรถ  บรรดาบทเหล่านั้น 
   บทว่า นาโถ คือเป็นที่พำนัก  พระผู้มีพระภาคเจ้า  ตรัสคำนี้ไว้ว่า "บุคคลตั้งอยู่ในตน คือสมบูรณ์แล้วด้วยตน สามารถจะทำกุศลแล้วถึงสวรรค์ หรือเพื่อยังมรรคให้เจริญ  หรือทำให้แจ้งซึ่งผลได้, เพราะเหตุนั้นแหละ  ตนแลพึงเป็นที่พึ่งของตน. คนอื่นใครเล่า? พึงเป็นที่พึ่งของใครได้. เพราะบุคคลมีตนฝึกดีแล้ว  คือมีความเสพผิดออกแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งซึ่งบุคคลได้โดยยาก กล่าวคือพระอรหัตผล.
ก็คำว่า "นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ " นี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาพระอรหัต.
   ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก  บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.
   เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ จบ.

202-23/09/2552


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 18 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Jans
Jans
วันที่ 23 ก.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
parithat
parithat
วันที่ 24 ก.ย. 2552

ผมเข้าใจความหมายของคำว่า ตนเป็นที่พึ่งของตน แต่ไม่เข้าใจที่มาของหัวข้อนี้ว่า เกี่ยวข้องกับมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ  ขอความกรุณาครูบาอาจารย์ หรือท่านผู้รู้ช่วยกรุณาเมตตาอธิบายให้กระจ่างด้วยครับ ขอบพระคุณ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
prachern.s
วันที่ 24 ก.ย. 2552

ตามเรื่องในอรรถกถาคาถาธรรมบท ก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสพระคาถา ทรงปรารภมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ  ดังนั้น ชื่อเรื่องจึงเป็นเช่นนั้น ครับ
 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 28 ก.ย. 2552

   " ตนแลเป็นที่พึ่งของตน.  บุคคลอื่นใครเล่า พึงเป็นที่พึ่งได้ เพราะบุคคล มีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้พึ่ง ที่บุคคลได้โดยยาก. "
   พระธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาคิดเอาเองไม่ได้จริงๆ ละเอียด ลึกซึ้ง...ควรพิจารณาไตร่ตรองให้เข้าใจจริงๆ
   ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 28 ก.ย. 2552
บุคคลที่ยังไม่ได้ไม่ถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ ดูเหมือนว่าใจจะคอยพึ่งคนอื่นเสมอเลยละค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ