สำหรับผู้มาใหม่ ที่มูลนิธิฯ
 
นายเรืองศิลป์
นายเรืองศิลป์
วันที่  16 มี.ค. 2552
หมายเลข  11628
อ่าน  704

การได้มาฟังพระธรรมทีมูลนิธิ ในครั้งแรกของท่านนั้น

1.  เป็นผลของการสะสมบุญบารมี ที่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมมาก่อน ในอดีตชาติ   ส่งผลให้ในชาตินี้ ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมเพื่อความเห็นถูกอีกครั้งหนึ่ง

2.  ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ  หากแต่มีเหตุ ให้ได้มาที่มูลนิธิฯ เช่นบางท่านมีเพื่อน หรือญาติแนะนำ  ได้ฟังรายการแนวทางเจริญวิปัสสนาทางวิทยุ   อ่านจากหนังสือของมูลนิธิฯหรือเปิดอินเตอร์เนท

   การมาของแต่ละท่านจะแตกต่างกัน บางท่านได้ยินคำเชิญชวนมานานจากคนสนิทนานมากจึงมา  บางท่านใช้เวลาพอสมควร บางท่านพอรู้ก็มาเลยและ  มีมากเช่นกันทีแม้จะอยู่ในบ้านเดียวกันแท้ๆ แต่ไม่มาเลย

3.  ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  เพราะการทีจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมจากผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฏก นั้นแสนยาก

ซึ่งมีความยากที่จะยกตัวอย่างอีกได้แก่

- ยากแท้ที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ คือเป็นผู้มีจิตใจกล้าแข็ง มีความเข้าใจในเหตุอันสมควรและไม่สมควร

- ยากแท้ที่จะมาเกิดในมงคลจักรวาล คือ มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   ทรงตรัสรู้ในความจริง

- ยากแท้ทีจะมาเกิดในชมพูทวีป คือ  เป็นทวีปที่คนที่มาเกิด  มีจิตใจกล้าแข็งในการบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ตั้งมั่นในพระรัตนตรัย และประพฤติพรหมจรรย์คือบวชได้

- ยากแท้ที่จะมาเกิดในประเทศที่มีพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

- ยากแท้ที่จะมาได้ยินคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  จากผู้แตกฉานในพระไตรปิฏก ที่แสดงได้ตรง มั่นคง สอดคล้องกัน

  ความยากดังกล่าวบัดนี้ ก็ปรากฏเป็นผลที่ท่านได้รับแล้ว ท่านได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ในมงคลจักรวาล  ในชมพูทวีป ในประเทศไทย ได้มาฟังพระธรรมคำสอนจากท่านผู้เข้าใจแตกฉานแล้วนั้น   บอกถึงการสะสมบุญบารมีมาก่อนที่จะได้เจริญความเห็นถูกเข้าใจถูกในพระธรรมคำสอน 

แต่สิ่งที่จะยากต่อไปสำหรับท่านก็คือ

- ยากแท้ที่จะเข้าใจธรรมะ  จากที่ได้ยินได้ฟังจากการแสดงของผู้แตกฉานเหล่านี้ ซึ่งความเข้าใจนี้ บางท่านก็เข้าใจง่าย  หรือนานพอสมควรจึงเข้าใจ หรือนานมากๆ จึงเข้าใจ และนานมากๆ แล้วก็เข้าใจเพียงเล็กน้อย หรือไม่เข้าเลย  นั่นเป็นเพราะเหตุที่เคยสะสมอบรมความเห็นถูกเข้าใจถูกมา แตกต่างกัน

  อย่างไรก็ตาม การฟังธรรมะ จะทำให้ค่อยๆ เข้าใจ ในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน

เปลี่ยนจาก

ไม่เคยได้ยิน เป็น  ได้ยินได้ฟัง เรื่องราวของธรรมะจริงๆ ไม่ใช่เรื่องอื่นๆ

จากที่ไม่เข้าใจ เป็น  เข้าใจเล็กน้อย ค่อยๆ ละความไม่รู้

จากที่เข้าใจเล็กน้อย เป็น  เข้าใจมากขึ้น ค่อยๆ ละความสงสัย

4.  การมาฟังพระธรรมที่มูลนิธิฯ   ขณะที่ฟังพระธรรมนั้น ท่านกำลังอยู่ในการเจริญกุศลได้แก่

- ทาน คือมีจิตใจพร้อมช่วยเหลือ   แบ่งปัน ทั้งสิ่งของและน้ำใจ  พร้อมจะเป็นผู้ให้โดยง่าย

- ศีลคือมีการสำรวมระวัง ทั้งกาย วาจาและจิตใจ ไม่คิดร้าย ทำร้ายใคร

- ภาวนาคือมีการไตร่ตรอง พิจารณาสภาพธรรมที่เกิดปรากฏ  ตามที่ได้ยินได้ฟังจากการแสดงธรรมของท่านอาจารย์และวิทยากร

  เท่ากับว่าท่านได้เจริญมหากุศล เป็นการบำเพ็ญบุญกุศลอันประเสริฐ  โดยไม่ต้องมีพิธีการใดๆ ให้ยุ่งยาก  ไม่ต้องกำหนดว่าต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น ใส่ชุดอะไร ปฏิบัติอย่างไร  บริจาคอะไร จำนวนเท่าใด กี่วัน

  เพราะฉะนั้น หากเห็นประโยชน์ของการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเห็นในความยากเย็นที่จะได้มาฟังพระธรรม  ก็ควรจะมีการฟังพระธรรมในครั้งต่อๆ ไปอันจะนำไปสู่การละคลายความไม่รู้   มีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นๆ ก็จะสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์และคณะวิทยากรทุกท่าน

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของผู้มาใหม่ทกท่าน

ที่จะได้มีความเห็นถูก เข้าใจถูกยิ่งๆ ขึ้นไป

 


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 16 มี.ค. 2552
     ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 16 มี.ค. 2552

การที่เราสนใจธรรมะก็เป็นเครื่องวัดว่าเคยสั่งสมบุญมาแล้วในอดีต จึงเป็นเหตุปัจจัยให้

ได้ยินได้ฟังธรรมะอีก ชีวิตที่มีประโยชน์คือเจริญสติปัฏฐานเพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อละค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
hadezz
วันที่ 17 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 17 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
khondeebkk
khondeebkk
วันที่ 17 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pornpaon
วันที่ 18 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
paderm
paderm
วันที่ 18 มี.ค. 2552

00099 อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการนี้

คือผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ๑ย่อมเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว ๑

ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ ๑

ย่อมทำความเห็นให้ตรง ๑จิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใส ๑


ธรรมเตือนใจวันที่ : 26-10-2547 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
suwit02
วันที่ 19 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
Jans
Jans
วันที่ 19 มี.ค. 2552
 การสะสมการฟังทีละเล็กทีละน้อย ทำให้สะสมเจริญปัญญาขณะที่เข้าใจ จิตเป็นกุศล ก็สามารถละอกุศลได้ด้วย ขออนุโมทนาคะ
 
  ความคิดเห็น 10  
 
oil
วันที่ 7 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
คุณ
วันที่ 7 เม.ย. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ