วิจิกิจฉาโดยพิศดาร
 
เบน
วันที่  13 มี.ค. 2552
หมายเลข  11602
อ่าน  1,210
ขอเรียนถามว่า  วิจิกิจฉาโดยพิศดาร  ด้วยอาการ  16  นั้นคืออย่างไร

  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 13 มี.ค. 2552

โดยนัยพระสูตรความสงสัยมีลักษณะอย่างนี้คือ

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 140 ปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่า  เราได้มีแล้วในอดีต-  กาลอันยืดยาวนาน  หรือหนอ  หรือเราไม่ได้มีแล้วในอดีตกาลอันยืดยาว นาน  ในอดีตกาลอันยืดยาวนาน  เราได้เป็นอะไรหนอ  ในอดีตกาลอันยืดยาวนาน  เราได้เป็นอย่างไรหนอ  ในอดีตกาลอันยืดยาวนาน  เราได้เป็นอะไรแล้วจึงเป็นอะไรหนอ  ในอนาคตกาลอันยืดยาวนาน  เราจักเป็นหรือหนอ  ในอนาคตกาลอันยืดยาวหาน  เราจักไม่เป็น  ในอนาคตกาลอันยืดยาวนาน  เราจักเป็นอะไรหนอ  ในอนาคตกาลอันยืดยาวนาน  เราจักเป็นอย่างไรหนอ  ในอนาคตกาลอันยืดยาวนาน  เราจักเป็นอะไรแล้วจึงจักเป็นอะไรหนอ  หรือว่า  ปรารภกาลปัจจุบันอันยืดยาวนาน  ในบัดนี้ มีความสงสัยขึ้นภายในว่า  เรามีอยู่หรือ  หรือเราไม่มี  เราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอ  สัตว์นี้มาแต่ไหนหนอ  และจักไปไหน?

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 มี.ค. 2552

พระโสดาบันละความเห็นผิด ละวิจิกิจฉา  ละข้อปฏิบัติที่ผิดค่ะ

วิจิกิจฉามี ๘ ประการ คือ 

 สงสัยในพระพุทธเจ้า ๑ 

 สงสัยในพระธรรม ๑  สงสัยในพระสงฆ์ ๑   

 สงสัยในสิกขา ๑

สงสัยในขันธ์ที่เป็นอดีต ๑

 สงสัยในขันธ์ที่เป็นอนาคต ๑ 

 สงสัยในขันธ์ที่เป็นอดีตและอนาคต ๑ 

 สงสัยในปฏิจจสมุปบาท ๑ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 มี.ค. 2552

พระโสดาบันเป็นผู้ที่มีศีล 5 บริบูรณ์ มีความมั่นคงในพระรัตนตรัย  ละอคติได้ทั้งหมด

ละความริษยา ละความตระหนี่ได้ค่ะ
 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
suwit02
วันที่ 14 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เบน
วันที่ 15 มี.ค. 2552

ขอบพระคุณ  ทุกท่านที่ช่วยให้ความเข้าใจ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
paderm
paderm
วันที่ 15 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ