วิถีจิตทางปัญจทวารกับวิถีจิตทางมโนทวารเหมือนกันอย่างไร
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่  7 มี.ค. 2552
หมายเลข  11531
อ่าน  443

วิถีจิตทางปัญจทวารและทางมโทวาร  ไม่เท่ากัน
ขอเรียนถามว่า ชวนวิถีจิตและตทาลัมพนวิถีจิตทางปัญจทวาร กับ
  ชวนวิถีจิตและตทาลัมพนวิถีจิตทางมโนทวาร
  เหมือนกัน หรือ ต่างกัน?
 อย่างไรครับ ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

วิถีจิตทางปัญจทวารมี ๗ วิถี
วิถีจิตที่ ๑ คือ อาวัชชนวิถี ได้แก่ ปัญจทวารวัชชนจิต
วิถีจิตที่ ๒ คือ ทวิปัญจวิญญาณจิต ดวงหนึ่งดวงใด คือ จักขุวิญญาณ หรือ โสตวิญญาณ หรือฆานวิญญาณ หรือชิวหาวิญญาณ หรือกายญญาณ
        วิถีจิตที่ ๓ คือ สัมปฏิจฉันนจิต เกิดขึ้นรับอารมณ์ต่อจากทวิปัญจวิญญาณจิตดวงหนึ่งดวงใดที่ดับไป

วิถีจิตที่ ๔ คือ สันตีรณจิต พิจารณาอารมณ์

วิถีจิตที่ ๕ คือ โวฏฐัพพนจิต ทำกิจกระทำทางให้กุศลจิต หรืออกุศลจิต หรือกิริยาจิต (เฉพาะพระอรหันต์) เกิดต่อ

วิถีจิตที่ ๖ คือ ชวนวิถีจิต โดยศัพท์ “ชวนะแปลว่า แล่นไปคือ ไปอย่างเร็วในอารมณ์ด้วยกุศลจิตหรืออกุศลจิตหรือกิริยาจิต (เฉพาะพระอรหันต์)
วิถีจิตที่ ๗ คือ ตทาลัมพนวิถี
ทางมโนทวารวิถี มี ๓ วิถี

วิถีที่ ๑ เป็นอาวัชชนวิถี ๑ ขณะ

วิถีที่ ๒ เป็นชวนวิถี ๗ ขณะ

วิถีที่ ๓ เป็นตทาลัมพนวิถี ๒ ขณะ
(ปรมัตถธรรมสังเขปหน้า ๓๘-๔๐)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 8 มี.ค. 2552
โดยประเภทแล้วเหมือนกัน คือ ชวนวิถีจิต เป็นอกุศล กุศล หรือกิริยาจิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางปัญจทวารฉันใด มโนทวารก็ฉันนั้น  ไม่ต่างกัน และ ตทาลัมพนวิถีก็เช่นกัน  เป็นวิบากจิตประเภทเดียวกันกับปฏิสนธิแต่ทั้งหมดนี้เป็นจิตต่างขณะ มิใช่ขณะเดียวกัน ขณะก่อนก็ดับไปแล้ว
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ