การเปลี่ยนจากมิตรเป็นศัตรู กับการเปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตร
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  5 มี.ค. 2552
หมายเลข  11503
อ่าน  1,618


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 5 มี.ค. 2552

                  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

คำว่าเปลี่ยนจากมิตรเป็นศัตรู กับเปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตรนั่นก็คือสภาพธรรมที่เปลี่ยน

คือ จิต เจตสิกที่เปลี่ยน เปลี่ยนจากกุศลเป็นอกุศล เปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศล

      ที่สำคัญควรเข้าใจคำว่ามิตรนั้นต้องเป็นสภาพธรรมที่เป็นกุศล    ไม่ใช่โลภะ  ส่วน

ศัตรูก็คือสภาพธรรมที่อกุศลซึ่งสัตว์โลกสะสมอกุศลมามากกว่ากุศล     ดังนั้นอกุศลจึง

เกิดขึ้นได้ง่ายและบ่อยกว่ากุศลธรรม      ประโยชน์ของการศึกษาธรรมคือเป็นไปเพื่อน้อมประพฤติปฏิบัติตาม     มีความเป็น

มิตรเป็นเพื่อนด้วยกาย  วาจาและใจ  ต่อหน้าและลับหลัง  และที่ไม่ควรลืมเป็นอย่างยิ่ง

มิตรที่แท้จริงก็คือ   กุศลธรรม   ศัตรูที่แท้จริงก็คือ    อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตของเรา

เอง  ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง    เมื่อปัญญาเจริญ

ขึ้น    กิเลสน้อยลง กุศลธรรมก็เจริญขึ้น    ย่อมเป็นมิตรกับตนเองและกาย วาจาและใจ

ก็เป็นมิตรกับผู้อื่นด้วยครับ         ดังนั้นอันไหนจะยากหรือง่ายกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับปัญญา

และกิเลสที่ได้สะสมมาของแต่ละคนครับ            ซึ่งโดยส่วนมากปุถุชนย่อมไหลไปใน

อกุศลเป็นส่วนมาก    ส่วนกุศลก็เกิดยากเพราะสะสมกิเลสมามากนั่นเอง ขออนุโมทนา

ครับ                       เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ.........ไม่มีเพื่อนธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 5 มี.ค. 2552

    พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๖ - หน้าที่ 232
         
                        [๑๗๕๖]    ข้าแต่พระราชา  เสียงของสุนัขจิ้งจอก

               ทั้งหลายก็ดี    ของนกทั้งหลายก็ดี    รู้ได้ง่าย    แต่เสียง

              ของมนุษย์รู้ได้ยากกว่านั้น.

                        [๑๗๕๗]    อนึ่ง    ผู้ใดเมื่อก่อนเป็นผู้ใจดี    คน

              ทั้งหลายนับถือว่าเป็นญาติ        เป็นมิตรหรือเป็นสหาย

              ภายหลังผู้นั้นกลับกลายเป็นศัตรูไปก็ได้   ใจของมนุษย์
            
              รู้ได้ยากอย่างนี้.                      อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
shumporn.t
วันที่ 5 มี.ค. 2552

มิตรหรือศัตรู  แท้จริงเป็นเพียงความคิด

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 5 มี.ค. 2552
              
           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่  ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าอกุศลจิตจะไม่เกิด เพราะปกติในชีวิตประจำวัน  อกุศลจิตเกิดบ่อยมาก มีศัตรูที่ทำร้ายจิตใจอยู่เสมอ ๆ เมื่อได้ศึกษาพระธรรมแล้ว ทำให้ได้มีความเข้าใจว่า อกุศลธรรมเป็นธรรม เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมมาของแต่ละบุคคล    คนอื่นมีกิเลส  แม้เราเองก็ยังมีกิเลสเหมือนกัน  

ขณะที่จิตเป็นอกุศลนั้น ศัตรูภายในได้เกิดขึ้นทำร้ายจิตใจของตนเองแล้ว   ตามไปทำร้ายถึงชาติต่อ ๆ ไปด้วย   ไม่เหมือนศัตรูภายนอก  ที่ทำความเสียหาย   ทำร้ายได้เพียงชาตินี้ชาติเดียว    ตรงกันข้ามกับขณะที่จิตเป็นกุศลอย่างสิ้นเชิง     ดังนั้น   ต้องอาศัยพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง จึงจะทำลายศัตรูภายในทั้งหลายได้   จะทำอย่างไรได้กับกิเลสอกุศลที่ได้สั่งสมมาอย่างมากมายและเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์     นอกจากศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรม  อบรมเจริญปัญญา เพื่อขัดเกลากิเลส อันเป็นศัตรูภายในให้เบาบางลง จนกระทั่งสามารถที่จะดับได้อย่างเด็ดขาดในที่สุด จึงไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นนอกจากปัญญาความเข้าใจถูก เห็นถูกเท่านั้น  เมื่อเข้าใจธรรมเพิ่มขึ้น  กุศลธรรมย่อมเจริญขึ้นไปตามลำดับ    จิตใจน้อมไปในทางที่ดีเพิ่มขึ้น      เป็นการสะสมเหตุใหม่ที่ดีแทนที่จะเป็นอกุศล   ครับ

                             ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 6 มี.ค. 2552

     แน่นอนว่าการเปลี่ยนจากมิตรเป็นศัตรู  ย่อมเกิดได้ง่ายกว่าเพราะว่าโดยสภาพธรรม

ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันอกุศลเกิดมากกว่ากุศล    อกุศลเกิดเกือบทั้งวัน    ว่าโดยสภาพธรรมอกุศลประทุษร้ายตน  และผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา  มีทั้งศัตรูภายใน

และศัตรูภายนอก

                           ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 7 มี.ค. 2552

ต้องอาศัยการฟังธรรม การคบหาพระธรรมบ่อย ๆ  จึงสามารถขัดเกลากิเลสคืออุปนิสัย

ที่ไม่ดีให้เป็นอุปนิสัยที่ดีได้  ปัญญาทำให้เข้าใจความจริง ทำให้กุศลอื่นเจริญยิ่งขึ้นค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 9 มี.ค. 2552

คำว่ามิตรในชีวิตประจำวันมักเป็นสภาพธรรมที่เป็นอกุศลมากกว่ากุศลหมายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเพราะโลภะ(อกุศล)มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกิดจากเมตตา(กุศล)    เช่นการให้ความรักและความจริงใจกับเพื่อน    มักคาดหวังว่าจะได้รับการตอบแทนเช่นเดียวกันเมื่อไม่ได้รับการตอบแทนหรือเพื่อนทำอะไรผิดพลาดมักจะผิดหวังจนเป็นความโกรธ    ระดับความโกรธมากหรือน้อยตามกำลังของความคาดหวังหากความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเป็นความเมตตาการเปลียนจาก มิตรเป็นศัตรู  คงไม่เกิดขึ้นและถ้าหากมีเมตตากับใครก็ไม่คิดว่าคนนั้นเป็นศัตรู .......หากไม่มีพระธรรมคงไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เชิญคลิกอ่านเมตตา คือ ความรู้สึกที่เป็นเพื่อน ความหวังดี ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นและครูอาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดพระธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
คุณ
วันที่ 9 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
คุณ
วันที่ 9 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
opanayigo
วันที่ 18 เม.ย. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ