สิ่งทั้งปวงปรากฏตามความเป็นจริง [ปฐมชีวกัมพวนสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  27 ก.พ. 2552
หมายเลข  11375
อ่าน  806

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ 296

๕.ปฐมชีวกัมพวนสูตร ว่าด้วยสิ่งทั้งปวงปรากฏตามความเป็นจริง

[๒๔๙] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ ชีวกัมพวันกรุงราชคฤห์ ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ เพราะเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้ว สิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริง. ก็อะไรเล่าปรากฏตามความเป็นจริง. คือ จักษุย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง รูปย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง จักษุวิญญาณย่อมปรากฏตามความ ฯลฯ

(สมาธิในที่นี้ได้แก่สมาธิในองค์มรรค)


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 1 มี.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ