รู้อายตนะภายในภายนอก [สัมโพธสูตรที่ ๒]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  27 ก.พ. 2552
หมายเลข  11374
อ่าน  682

  พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ 15

 ภิกษุทั้งหลาย  เรายังไม่รู้ตามความเป็นจริง  ซึ่งคุณแห่งอายตนะภายนอก ๖  เหล่านี้  โดยเป็นคุณ  ซึ่งโทษโดยความเป็นโทษ  และซึ่งความสลัดออก โดยเป็นความสลัดออก  อย่างนี้  เพียงใด  เราก็ยังไม่ปฏิญาณว่า  ได้ตรัสรู้ ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พร้อมทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก ในหมู่สัตว์  พร้อมทั้งสมณพราหมณ์  เทวดาและมนุษย์เพียงนั้น.  เมื่อใด เราได้รู้ตามความเป็นจริง  ซึ่งคุณแห่งอายตนะภายนอก  ๖  เหล่านี้  โดย เป็นคุณ  ซึ่งโทษโดยความเป็นโทษ  และซึ่งความสลัดออกโดยเป็นความ สลัดออกอย่างนี้  เมื่อนั้น  เราจึงปฏิญาณว่า  ได้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมา- สัมโพธิญาณในโลก  พร้อมทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์  เทวดาและมนุษย์  ก็ญาณทัสสนะเกิดขึ้นแล้ว แก่เราว่า  ความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบ  ชาตินี้เป็นที่สุด  บัดนี้ภพใหม่ไม่มี. จบ  สัมโพธสูตรที่  ๒


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 1 มี.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ