อรูปพรหมบรรลุธรรมได้หรือไม่

 
คุณประมาท
วันที่  21 เม.ย. 2549
หมายเลข  1109
อ่าน  2,758

อ่านพุทธประวัติ พูดถึงอาจารย์ของพระพุทธเจ้าไปเกิดเป็นอรูปพรหม พระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มากทำไมไม่สามารถช่วยอาจารย์บรรลุธรรมได้ ถึงแม้ไม่มีหูฟังเสียง ไม่มีตามองเห็น แต่มีใจซึ่งรับรู้ได้


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 25 เม.ย. 2549

ผู้ที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (สาวก) ต้องอาศัยการฟังและการอบรม โดยเฉพาะการที่จะบรรลุธรรมขั้นแรก คือพระโสดาบันบุคคลต้องอาศัยการฟังเป็นหลัก ถ้าไม่มีตาดู ไม่มีหูฟัง การติดต่อสื่อสารกันก็มีไม่ได้ เมื่อไม่มีการสื่อสารกัน การฟังพระธรรมอันเป็นองค์สำคัญในการรู้แจ้งอริยสัจจธรรมก็มีไม่ได้ จึงไม่มีการบรรลุธรรมในอรูปพรมภูมิเพราะมีแต่นามธรรม แต่ผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นจากภูมิที่มีขันธ์ ๕ แล้ว เมื่อเกิดในอรูปพรหมภูมิสามารถบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปได้ เพราะได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วจึงไม่มีปัญหา สรุปคือผู้ที่ยังเป็นปุถุชนบรรลุธรรมขั้นแรกในอรูปพรหมไม่ได้ เพราะไม่มีรูปธรรม

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ