พระนิพพานมีความสงบ เป็นลักษณะ (สันติลักขะณัง)
 
pornpaon
วันที่  2 ก.พ. 2552
หมายเลข  11081
อ่าน  1,304

            พระนิพพานมีความสงบ เป็นลักษณะ (สันติลักขะณัง)

    พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓   หน้าที่ 711

                            ๑.  ปฐมนิพพานสูตร 

                      ว่าด้วยอายตนะ  คือ  นิพพาน

[๑๕๘]    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    อายตนะนั้นมีอยู่    ดิน

น้ำ  ไฟ  ลม   อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญจายตนะ

อากิญจัญญายตนะ      โลกนี้      โลกหน้า     พระจันทร์

และพระอาทิตย์ทั้งสอง              ย่อมไม่มีในอายตนะนั้น

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย        เราย่อมไม่กล่าวซึ่งอายตนะนั้น

ว่า    เป็นการมา   เป็นการไป    เป็นการตั้งอยู่    เป็นการ

จุติ     เป็นการอุปบัติ         อายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได้

มิได้เป็นไป  หาอารมณ์มิได้  นี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์.

                    จบปฐมนิพพานสูตรที่  ๑

 

 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓   หน้าที่ 719

                       ๒.  ทุติยนิพพานสูตร   

         ว่าด้วยฐานะที่เห็นได้ยาก    คือ  นิพพาน

[๑๕๙]     ฐานะที่บุคคลเห็นได้ยาก    ชื่อว่านิพพาน    ไม่มี

ตัณหา  นิพพานนั้นเป็นธรรมจริงแท้  ไม่เห็นได้โดยง่ายเลย

ตัณหาอันบุคคลแทงตลอดแล้ว  กิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มี

แก่บุคคลผู้รู้  ผู้เห็นอยู่

                    จบทุติยนิพพานสูตรที่  ๒  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 3 ก.พ. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
opanayigo
วันที่ 14 มิ.ย. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ