พระอรหันต์

 
sak
วันที่  17 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10706
อ่าน  2,758

เคยได้ฟังจากอาจารย์สุจินต์ว่า ปัจจุบันนี้ไม่มีพระอรหันต์แล้วเพราะปัญญาไม่ถึงแต่ก็อยากทราบว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงกันครับช่วยตอบด้วยครับท่านวิทยากรทางมูลนิธิฯ ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 18 ธ.ค. 2551
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
วันที่ 18 ธ.ค. 2551
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
akrapat
วันที่ 19 ธ.ค. 2551

อย่าไปกังวล ว่ามีพระอรหันต์หรือไม่เลยครับ ถ้ามีสภาวะ เกิด ดับของสภาพธรรมะปรากฎ เป็นปัจจุบันขณะ ก็จะเข้าใจเองว่าธรรมะ ยุคใดสมัยใด ก็ไม่ต่างกัน เพียงแต่สมัยนี้ กัลยาณมิตรที่จะชี้แนะแนวทางอาจจะมีอยู่น้อย เท่าที่ทราบ ปัญญาระดับที่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ ก็คือพระอรหันต์ด้วยกัน ปุถุชนระดับเราหรือแม้กระทั่ง พระอริยบุคคลขั้นพระอนาคามี อาจจะทราบไม่ได้ อย่าไปตัดสินใครเลยนะครับ เพราะเราเองก็ต้องอยากได้ความมั่นใจว่าครูบาอาจารย์เราดีที่สุด เพื่อที่จะไม่ต้องไปแสวงหาครูบาอาจารย์ท่านอื่น แท้จริงแล้วครูบาอาจารย์ก็ช่วยได้อย่างมากแค่ ชี้แนะแนวทาง แต่สภาพธรรมะต้องอาศัย สติระลึก ปุถุชนอย่างเรา (ผมด้วย) ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ ก็ย่อมยังแสวงหาหนทาง จนกว่าจะเข้าถึงธรรม

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
paderm
วันที่ 20 ธ.ค. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

การจะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือไม่ ก็ต้องเข้าใจหนทางในการอบรมความเป็นพระอรหันต์ ดังนั้น ปัญญาคือความเห็นถูกเท่านั้นที่สามารถรู้ความจริง รู้จักว่าใครเป็นอย่างไร บุคคลใด แต่ที่สำคัญประโยชน์สูงสุดคือการอบรมปัญญาเพื่อดับกิเลส เพื่อเข้าใจหนทางที่ถูกต้องเพราะการรู้สิ่งใดที่ทำให้ปัญญาเจริญ สิ่งนั้นจึงควรรู้ และควรใส่ใจ ขออนุโมทนาครับ

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
วันที่ 21 ธ.ค. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระอรหันต์ เป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง เป็นผู้ทำลายข้าศึก คือกิเลสได้หมดสิ้น เป็นผู้ไม่มีภพใหม่อีกต่อไป หลังจากที่ดับขันธปรินิพพานแล้ว ไม่มีการเกิดอีก จึงเป็นผู้ดับวัฏฏะได้อย่างเด็ดขาด การบรรลุถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ เริ่มตั้งแต่พระโสดาบันบุคคล ถึงความเป็นพระอรหันต์นั้น ต้องเป็นผู้ที่สั่งสมอบรมเจริญปัญญา สั่งสมการสดับตรับฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และต้องเป็นผู้ดำเนินตามทางที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ คือการอบรมเจริญอริยมรรค สำหรับในฐานะของผู้ที่ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันนั้น คงยังไม่ต้องพูดถึงการดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวง หรือไม่ต้องไปคำนึงว่าใครจะเป็นพระอรหันต์ แต่จะต้องฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง (เข้าใจในสิ่งที่กำลังฟัง) เมื่อเข้าใจถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงแล้ว มีโอกาสที่พอจะเกื้อกูลบุคคลอื่นได้ ก็เกื้อกูลตามกำลังปัญญาของตนเอง ความสงสัยประการต่างๆ จะค่อยๆ คลายลงไป เพราะได้ฟัง ได้ศึกษาพระธรรมและมีความเข้าใจขึ้นไปตามลำดับ ครับ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
วันที่ 21 ธ.ค. 2551


การที่จะรู้ว่าท่านใดเป็นพระอรหันต์นั้น ผู้นั้นจะต้องเป็นพระอรหันต์มีคุณธรรมเสมอกันจึงจะรู้ได้ และการที่จะไปรู้ว่าในปัจจุบันนี้มีพระอรหันต์หรือไม่นั้นก็ไม่ทำให้เราเกิดปัญญาได้เลย จึงควรที่จะศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรมให้เข้าใจให้เกิดความเห็นถูกเข้าใจถูกในลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฎในขณะนี้ ซึ่งจะเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะอบรมเจริญปัญญา จนกว่าสติปัฎฐานเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพที่กำลังปรากฎตรงตามความเป็นจริง มีอยู่หนทางเดียวที่จะต้องค่อยๆ อบรมไปจนกว่าจะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pornpaon
วันที่ 9 ม.ค. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
วันที่ 26 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ