เจตนาเจตสิก -- สัพพจิตตสาธารณเจตสิก
 
บ้านธัมมะ
วันที่  17 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10697
อ่าน  2,888

๔. เจตนาเจตสิก   เป็นเจตสิกที่จงใจ   ตั้งใจ  ขวนขวายกระทำกิจ ตามประเภทของเจตนาและสัมปยุตตธรรมที่เกิดร่วมกันในขณะนั้นๆ    

    เจตนาเจตสิก จึงเป็นกัมมปัจจัย เจตนาเจตสิก ที่เกิดร่วมกับวิบากจิตเป็นสหชาตกัมม (ปัจจัย) เพราะกระทำกิจของเจตนาที่เป็นวิบาก  พร้อมกับวิบากจิตและวิบากเจตสิกอื่นๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกันแล้วก็ดับไป เจตนาเจตสิกซึ่งเป็นกิริยา เกิดขึ้นกระทำกิจของเจตนาร่วมกับกิริยาจิตและกิริยาเจตสิกอื่นๆ แล้วดับไป ก็เป็นสหชาตกัมมปัจจัย แต่อกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นกับอกุศลจิต และกุศลเจตนาที่เกิดกับกุศลจิตนั้นเมื่อสำเร็จเป็นอกุศลกรรมบถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ กุศลกรรมบถอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วดับไป  เป็นนานักขณิกกัมมปัจจัย เพราะทำให้วิบากจิตและเจตสิกเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ซึ่งไม่ใช่ในขณะเดียวกับอกุศลเจตนาหรือกุศลเจตนาที่กระทำนั้น เมื่อให้ผลต่างขณะ  คือ ทำให้วิบากจิตและเจตสิกเกิดภายหลังจากอกุศลเจตนา หรือ กุศลเจตนาซึ่งเป็นเหตุดับไปแล้ว เจตนากรรมซึ่งเป็นอกุศลเจตนาหรือกุศลเจตนานั้นจึงเป็นนานักขณิกกัมปัจจัย

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


Tag  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก เจตนาเจตสิก

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 25 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 14 มี.ค. 2555

ขอเรียนถามเพิ่มเติม เรื่องเจตนาเจตสิก ซึ่งเป็นสัพพะจิตสาธารณเจตสิก เกิดกับจิตทุกดวง เป็นสภาพที่ตั้งใจ จงใจ นั้น แล้วขณะที่เกิดอกุศลกรรม ที่เป็นกรรมทางกายหรือวาจา หรือทางใจ เจตนามีระดับความรุนแรงต่างกันไป เพราะมีองค์ประกอบของอะไรเพิ่มขึ้นนอกจากเจตนาเจตสิกครับ  เพราะเมื่อกล่าวว่าการกระทำนั้นเป็นบาปไหม เป็นอกุศลกรรมบทไหม ก็จะบอกว่าต้องดูที่เจตนา  เจตนาอันนี้ มีเจตนาเจตสิกร่วมด้วยกับเจตสิกอะไรอีกจึงเรียกว่า ทำกรรมแล้วด้วยเจตนา เช่น เจตนาฆ่าสัตว์แล้วสัตว์นั้นตาย

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
edu
วันที่ 28 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับผม...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ