สนทนาธรรม ณ ธัมเมกขสถูป สารนาถ พาราณสี ประเทศอินเดีย วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566


หมายเลข  6373
ปรับปรุง  8 ธ.ค. 2566