ให้ความจริง

"ให้ความจริง"
กัลยาณมิตร หวังดีเพื่อให้ผู้อื่นได้รู้ความจริง ตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

วีดีโอหมายเลข  2324
ปรับปรุงข้อมูล  19 ธ.ค. 2560