ทางออกที่ดี เมื่อพระภิกษุรับเงิน

บ้านธัมมะ ๐๙๒ ทางออกที่ดี เมื่อพระภิกษุรับเงิน

ถ้ายังประสงค์จะดำรงเพศบรรพชิตต่อไป เมื่อต้องอาบัติแล้วก็ต้องกระทำคืนให้ถูกต้องตามพระวินัย
พระภิกษุรับเงิน เป็นอาบัติ จะพ้นจากอาบัติได้ ต้องสละเงินนั้นก่อนจึงจะแสดงอาบัติ และพ้นจากอาบัตินั้นได้ มิฉะนั้น ก็เป็นโทษอยู่นั่นเอง เป็นอันตรายเป็นเครื่องกั้นการบรรลุมรรคผล นิพพาน และกั้นการเกิดในสุคติภูมิด้วยนั่นหมายความว่า เมื่อมีอาบัติติดตัวอยู่ แล้วมรณภาพไป ชาติต่อไป เกิดในอบายภูมิอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นภิกษุรูปใดก็ตาม

หมายเลข  2232
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560