ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
รายการ แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๒๑


ครั้งที่ 1201-1260 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

สนทนาธรรมที่วัดสวนดอก จ. เชียงใหม่

การเรียนปริยัติ / ถามตอบเรื่องสมถะและวิปัสนา

ผู้ควรและไม่ควรเข้าถึงธรรมะ / ธรรมเป็นเครื่องกั้นมิให้บรรลุธรรม

โอกาสขณะปฏิบัติธรรม / ผู้ควรและไม่ควรเข้าถึงธรรมะ

การเห็นอินทรีย์ ๕ / วิภังคสูตร / พลญาณของพระพุทธเจ้า

สนทนาธรรมที่ อินเดียและเนปาล พ.ศ. ๒๕๓๐

อัตตสัญญาและอนัตตสัญญา / ความหมายของวังเวชณียสถาน

ความหมายของอธิวาสนขันติ / สาวก / กัลยาณมิตร

การเจริญเมตตา / อุปทานขันธ์ ๕ / วิริยะในชีวิตประจำวัน