ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๓๒


    เริ่มฟังคลิกที่   

    ครั้งที่ 1884-1949 รวม 66 ตอน สนทนาธรรมที่ตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2532-2533 เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - วิปลาส ใครที่ละได้บ้าง - ธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้า - ตามนัย อรรถกถา ม.มูล. จูฬสีหนาทสูตร - ธรรมที่เป็นอธิบดีและไม่เป็นอธิบดี - สัง.มหา. ทัฏฐัพพสูตร (ว่าด้วยการเห็นอินทรีย์ ๕) - สัง.มหา. ฉิคคฬสูตร (เกิดเป็นมนุษย์ เป็นของยาก)  - ม.มูล. อนุมานสูตร (การพิจารณาตนเอง) - อานาปานสติ - สัง.นิ. ปฐมโอวาทสูตร (ภิกษุสองรูปกล่าวล่วงเกินกันและกัน) - จิตใต้สำนึกไม่มีในคำสอนทางพระพุทธศาสนา - อุปริ. ธาตุวิภังคสูตร (พระเจ้าปุกกุสาติ) - ขุ.ชา. ขันติวาทีชาดก - ขุ.ชา. อนนุโสจิยชาดก  - บารมีและความเศร้าหมองของบารมีต่างๆ - ที.มหาวรรค มหาปทานสูตร (โอวาทปาติโมกข์) - ปัจฉาสมณะและการขอกัมมัฏฐาน - ขุ.ขุททกปาฐะ พรรณารัตนสูตร - ฉันทะกับโลภะ อถ.ขุ. อิติ. โลภสูตร (แสดงอธิษฐานธรรม)

    ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่
    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari