ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๗


  เริ่มฟังคลิกที่   

  ครั้งที่ 961-1020 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

  วิถีจิต / ความหมายของมหาภูตรูป ๔ / กรรม-วิบาก

  การแสดงออกของผู้ปรารถนาลามก - ไม่มีศรัทธา - ทุศีล เป็นต้น

  อามคันธสูตร ว่าด้วยกลิ่นดิบ / โทษของธาตุ ๔

  ลักษณะของจิตประการที่ ๔ วิจิตตามสัมปยุตตธรรม

  คุณนิน่าตอบปัญหาธรรม / สัมปยุตตธรรม / วิปปยุตตธรรม

  กิเลสกาม / วัตถุกาม / สังโยชน์ภายนอก / สังโยชน์ภายใน

  จูฬนีสูตร ว่าด้วยเรื่องจักรวาล / เวทนา ๕

  ทิฏฐิคตสัมปยุต / ทิฎฐิคตวิปปยุต / ปฏิฆสัมปยุต / วิจิกิจฉาสัมปยุต

  สังขารธรรม / สังขารขันธ์ / เหตุ / นเหตุ / อเหตุกะ / สเหตุกะ

  กุศล / อกุศล / อัพยากต / โสภณ / อโสภณ / อุปมาขันธ์ ๕

  ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่