ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๙ (ตอนที่ 481 - 540)


    เริ่มฟังคลิกที่  

    ตอนที่ 481 - 540

    สนทนาธรรมที่ ซอยนวลน้อย พ.ศ. ๒๕๔๒ / กุศลโสมนัส แนวทางสติปัฏฐาน / สัปปายะที่แท้จริงคืออะไร / สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ พ.ศ. ๒๕๔๑ / การศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถา / การเคารพในพระธรรม คือตั้งใจฟัง สังขารธรรม / สังขตธรรม / นักปฏิบัติ / บังคับจิต / อิริยาบถ รูปนั่ง อัตตาธิปไตย / ทบทวนโลภเหตุ - สเหตุกะ - อเหตุกะ / โสมนัสเวทนาในชีวิตประจำวัน / ชุดพิเศษ (พระมหาชนก / วิริยะบารมี / โพธิปักขิยธรรม) ทบทวน อเหตุจิต / สักแต่ว่าเห็น

    ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่