ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๒๑ (ครั้งที่ 1201-1260)


    เริ่มฟังคลิกที่   

    ครั้งที่ 1201-1260 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - สนทนาธรรมที่วัดสวนดอก จ. เชียงใหม่ - การเรียนปริยัติ - ถามตอบเรื่องสมถะและวิปัสสนา - ผู้ควรและไม่ควรเข้าถึงธรรมะ - ธรรมเป็นเครื่องกั้นมิให้บรรลุธรรม - โอกาสขณะปฏิบัติธรรม - ผู้ควรและไม่ควรเข้าถึงธรรมะ - การเห็นอินทรีย์ ๕ - วิภังคสูตร - พลญาณของพระพุทธเจ้า - สนทนาธรรมที่ อินเดียและเนปาล พ.ศ. ๒๕๓๐ - อัตตสัญญาและอนัตตสัญญา - ความหมายของวังเวชณียสถาน - ความหมายของอธิวาสนขันติ - สาวก - กัลยาณมิตร - การเจริญเมตตา - อุปทานขันธ์ ๕ - วิริยะในชีวิตประจำวัน

    ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่
    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari