ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
จิตปรมัตถ์ แผ่นที่ ๓


  เริ่มฟังคลิกที่   

  จิตปรมัตถ์ แบ่งเป็น ๕ แผ่น

  แผ่นที่ ๓ แบ่งเป็น ๖๓ ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

  อุปมาคนโกรธ เหมือนงู ๔ จำพวก

  เหตุที่ทรงแสดงทุกขสัจจ์ไว้ลำดับแรก / ธรรมเอกผุดขึ้น

  ทุกข์เพราะการบริหารครรภ์เป็นมูล / พิจารณาความไม่เที่ยงโดยวัยต่างๆ

  พิจารณาจิตในชีวิตประจำวัน / บุคคล ๓ จำพวกเหมือนฟ้าผ่า / แผลเก่า

  ลักษณะปีติ ๕ อย่าง / ลักษณะโทสะและเจตสิกที่ประกอบ

  มัจฉริยะมี ๕ อย่าง / สังโยชน์ที่พระโสดาบันละได้ / อคติ ๔

  อกุศลธรรม ๙ กอง / ฟังธรรมเพื่ออะไรเท่าไรจึงพอ / กุกกุจจะในชีวิตประจำวัน

  บุคคลหาได้ยาก ๒ จำพวก / ธรรม ๖ อย่างเพื่อละพยาบาท

  รากแห่งความโกรธ / สังเวควัตถุ ๘ / ภยสูตร ภัย ๔ อย่าง / กำเนิด ๔

  ท่านที่สนใจ ซีดี-เทปธัมมะ กรุณาคลิกดูรายละเอียด ที่นี่
  ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่