ฟังธรรมออนไลน์

ฟังธรรมจากซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
รวมสติปัฎฐาน แผ่นที่ ๑


    เริ่มฟังคลิกที่  
    แผ่นที่ ๑ แบ่งเป็น ๔๐ ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - มหาสติปัฎฐานสูตร - กายานุปัสสนา - กายในกาย - อานาปานบรรพ - อานาปานสติและอานาปานสมาธิ - สติปัฎฐาน ๔ - สติปัฎฐานกถา - อิริยาบถบรรพ - การรู้ชัดในอิริยาบถ - สัมปชัญญบรรพ - ปฏิกูลมนสิการบรรพ - การพิจารราความปฏิกูล - ธาตุมนสิการบรรพ - ธาตุวิภังคสูตร - มหาราหุโลวาทสูตร - นวสีวถิกาบรรพ - การรู้ชัดนาม รูป - การรู้ปัจจัยของนามรูป - อัญญตรเถรีคาถา - รัชชุมาลาวิมาน 
    ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่