ฟังธรรมออนไลน์

ฟังธรรมจากซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
จิตปรมัตถ์ แผ่นที่ ๒


    เริ่มฟังคลิกที่  

    แผ่นที่ ๒ แบ่งเป็น ๕๐ ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ลักขณาทิจตุกะของทิฎฐิ - อธิบายอนัตตา - ความหมาย ปุถุชน - มงคลตื่นข่าว - เหตุให้เกิด อสังขาริก-สสังขาริก - ปิฏก ๓ - คัมภีรภาพ ๔ - ภิกษุอยู่ป่าเป็นวัตร ๕ จำพวก - ปริยัติ ๓ อย่าง -อุปมาขันธ์ ๕ โดยนัยต่างๆ - จำแนกจิตโดยขันธ์ ๕ - คำถามทบทวน ปรมัตถธรรม ๔ - ชื่อ - ความหมายมหากุศล ๘ - กิจของจิต - อธิบายปฏิสนธิ - ผลของมหากุศลญาณสัมปยุตต์ - ปฏิสนธิจิต ๑๙ ดวง ในภูมิต่างๆ - จุติจิต - โลภมูลจิตดวงที่ ๑ - มิจฉาทิฎฐิมีโทษมากกว่าอนันตริยกรรม - ความเห็นผิดเรื่อง สมาธิ - มิจฉัตตะ ทำให้พลาดจากมรรคผล - วัตถุแห่งความอาฆาต ๑๐

    ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่