ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
รายการ ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑


ตอนที่ 001-060 ตอน รวม 60 ตอน  เนื้อหาโดยย่อมีดังนี้

ต้องฟังก่อนปฏิบัติธรรม / สมถะ / วิปัสสนา

ปรมัตถธรรม / ขันธ์ ๕ / เมตตา / บุญอยู่ที่ใจ

กรรม / การอุทิศส่วนกุศล / โลภ / ความหมายของโลก

สังคหวัตถุ ๔ / การปฏิบัติธรรม / สังขาร

รูปปรมัตถ์ / สมถะ / แนวทางสติปัฎฐาน

การคิดไม่ใช่สติปัฎฐาน / ธาตุ ธัมมะ ความหมาย