ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
รายการ สนทนาธรรมที่รัฐสภา แผ่นที่ ๒สนทนาธรรมที่รัฐสภา แบ่งเป็น ๒ แผ่น

แผ่นที่ ๒ แบ่งเป็น ๖๐ ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

วิถีจิต / กรรมและการให้ผลของกรรม

อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ / ปกิณณกเจตสิก ๖

เหตุเจตสิก ๖ คือ โลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ

ลักษณะอาการของ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา เอกัคคตา

ชีวิตินทริยะ / มนสิการ / วิตักกะ / วิจาระ / อธิโมกขะ / วิริยะ / ปีติ / ฉันทะ

อเหตุกจิต ๑๘ คือ ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐

สัมปฏิจฉันนจิต ๒ สันตีรณจิต ๓ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ และหสิตุปปาทจิต ๑

อุเบกขาสันตีรณจิต ๒ ที่ให้ปฏิสนธิได้ / อกุศลเจตสิกมี ๑๔ แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม

อัญญสมานาเจตสิกที่เกิดประกอบในอเหตุกจิตแต่ละประเภท 

ท่านที่สนใจ ซีดี-เทปธัมมะ กรุณาคลิกดูรายละเอียด ที่นี่