ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
รายการ รวมสติปัฎฐาน แผ่นที่ ๒รวมสติปัฎฐาน แบ่งเป็น ๒ แผ่น

แผ่นที่ ๒ แบ่งเป็น ๔๐ ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

รูปร่าง / กายในกาย / กายคตาสติ

นามกาย-รูปกาย / ทบทวนกายานุปัสสนา

เป็นผู้มีปกติเจริญสติ / ปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธินิเทส

ปฏิปทาสูตร / เวทนานุปัสสนา / ลักษณะเวทนา.

เวทนานในเวทนา / สฬายตนวิภังคสูตร

จิตตานุปัสสนา / ลักษณะของจิต / จิตในจิต

วิเวก / มิคชาลสูตร –ผู้มีปกติอยู่ผู้เดียว / อินทริยะภาวนาสูตร

โลภมูลจิต ๘ / นกุลปิตาสูตร / อาสวะ ๔

ท่านที่สนใจ ซีดี-เทปธัมมะ กรุณาคลิกดูรายละเอียด ที่นี่