ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
รายการ เมตตา - กรรม


 
ชุด เมตตา รวม ๒๐ ตอน และ ชุด กรรม รวม ๒๐ ตอน

เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

อธิบายความหมาย เมตตา (อโทสะ)

ความต่างกันของโลภะ กับ เมตตา

ตัวอย่างในพระสูตร อักโกสกสูตร

มหามงคลชาดก , ภิกขาปรัมปรชาดก

อาฆาตวินยสูตร ธรรมะงับความอาฆาต

อานิสงส์ของเมตตา, กรรม 12 ตามปฏิสัมภิทามรรค

ความหมายของอุปธิ – กัมมปัจจัย , ตัวอย่างผู้ที่ได้รับผลของกรรม

ท่านที่สนใจ ซีดี-เทปธัมมะ กรุณาคลิกดูรายละเอียด ที่นี่