ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๒๙


  เริ่มฟังคลิกที่   

  ครั้งที่ 1686-1751 รวม 66 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

  ปัญญาคือสภาพธรรมที่คลายความไม่รู้ 
  ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเรา  พละ ๒ อย่าง
  มัช.มัชฌิม. จูฬมาลุงกยโอวาทสูตร (ทิฏฐิ ๑๐) 
  อถ.ขุท.ขุททกปาฐะ พรรณนารัตนสูตร
  นามรูปปริจเฉทญาน 
  อาชีพทหารปฏิบัติธรรมได้หรือไม่
  ไม่พึงดูหมิ่นของเล็กน้อย ๔ อย่าง
  อวิชชาไม่สามารถรู้ความจริงสิ่งที่ปรากฏ 
  ปัญญาในระดับต่างๆ  ธรรมเทศนา ๒ อย่าง
  พระเมตตาของพระพุทธเจ้า ใน มัช.อุปริ.มหาสุญญตสูตร 
  วิตกถึงเรื่อง ๙ เรื่อง (วิตก ๙)
  สัง.สคาถ. โอฆตรณสูตร (ว่าด้วยการข้ามโอฆะ) 
  เรื่อง มักขะ (ลบหลู่)  ปลาสะ (ตีเสมอ)
  พระวิตกของพระผู้มีพระภาค
  ใน สัง. สคาถ. สุนทริกสูตร
  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
  สัง.สฬา.เวรหัญจานีสูตร
  (ผู้มั่นคงในกุศล) 
  อถ.ขุท.ขุททกปาฐะ มงคลสูตร

  ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่