ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
รายการ สนทนาธรรมที่รัฐสภา แผ่นที่ ๑สนทนาธรรมที่รัฐสภา แบ่งเป็น ๒ แผ่น

แผ่นที่ ๑ แบ่งเป็น ๖๐ ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

ธรรม / ปรมัตถธรรม / รูปธรรม นามธรรม

ปรมัตถธรรม ๔ จิต เจตสิก รูป นิพพาน / ขันธ์ ๕

ลักษณะของจิต / จิตมี ๔ ชาติ / ชื่อที่แสดงลักษณะของจิต / จิตรู้แจ้งอารมณ์

จิตที่เป็นวิถี / จิตที่ไม่เป็นวิถี / ปัญจทวารวิถีจิต / มโนวารวิถีจิต

ทวาร ๖ / จิต ๔ ภูมิ / กิจของจิต ๑๔ กิจ

จิตสั่งสมสันดานด้วยสามารถชวนวิถี อันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก

สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ / เหตุเจตสิก ๖ / วัฎฎะ ๓ / เจตนาเป็นกรรม

 
ท่านที่สนใจ ซีดี-เทปธัมมะ กรุณาคลิกดูรายละเอียด ที่นี่