ฟังธรรมออนไลน์

ฟังธรรมจากซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
โสภณธรรม แผ่นที่ ๑


    เริ่มฟังคลิกที่  

    แผ่นที่ ๑ แบ่งเป็น ๕๐ ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ลักษณะของผู้มีศรัทธา ๓ อย่าง - อานิสงส์ของศรัทธา ๕ ประการ - ลักษณะของสติเจตสิก - ลักษณะของสติ ๑๗ อย่าง ในมิลินทปัญหา - ศรัทธา สติ เป็นต้น เป็นธรรมยังศีรษะ - อวิชชาหุ้มห่อโลกไว้ - โลกไม่ปรากฏเพราะความตระหนี่ - ตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาโลก - สติเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลส - สัจจกนิครนฑ์โต้วาทะกับพระพุทธเจ้า - ลักษณะของมิตร-ไม่ใช่มิตร - หิริโอตตัปปะที่เป็นไปในบุญกิริยาวัตถุ - เหตุเพื่อได้ปัญญา ๘ ประการ - ผู้ไม่มีหิริไม่ควรเพื่อตรัสรู้ - ลักษณะโลภเจตสิก - ถามเรื่องฌานเป็นบาทของวิปัสสนา - ทุกข์เพราะการแสวงหาอาหาร - ฤกษ์ดี - โลภะในชีวิตประจำวัน - ลักษณะของเมตตา - ธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย ว่ายาก

    ฟังธรรมออนไลน์รูปแบบเดิม ... คลิกที่นี่