ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
รายการ ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๗


ตอนที่ 961 - 1020 สนทนาธรรมตามที่ต่างๆ ระหว่าง พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง เมษายน ๒๕๖๐

เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

คิดถึงธรรมะบ้างไหม - วาสนา - เบิกบานที่ได้รู้ความจริง - เพราะไม่รู้จึงหวัง - รู้ด้วยดีเพราะปัญญา - โลกว่างเปล่า - โลกของความไม่รู้ - มั่นคงขั้นการฟัง - ถึงเฉพาะเห็นที่กำลังเห็น - หนทางที่รู้ความจริง - วินัย นำออกอย่างวิเศษ - ไม่ง่ายที่จะรู้ว่าไม่ใช่เรา - โลภะอยู่ในใจ - เพียรด้วยความเป็นตัวตน - ธาตุรู้ สภาพรู้ - อินทรีย์และพละ - เคล็ดลับ - ขันธ์ ว่างเปล่าจากตัวตน - สุตมยญาณ - ภาวนา - นามธรรม รูปธรรม - สละความไม่ดี - กรรมฐาน - ชาวพุทธคือใคร - พุทธศาสนาสอนอะไร - อุบาสกและอุบาสิกาเป็นใคร - ความประมาทเป็นอันตราย - ทุกคนต้องการความเป็นมิตร - ความว่างเปล่า - ทุกข์เกิดเพราะไม่รู้ - คำไม่จริงทำลายคำจริง - ภัยของโลก - สวดมนต์คืออะไร - ความสำคัญของพระธรรม - วิถีของชาวพุทธ - ทดแทนคุณบิดาและมารดา - อะไรเป็นประโยชน์ - อโหสิกรรม - โลกของปรมัตถธรรม - โทษของความเห็นผิด - หลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มี แต่หลงว่ามี - ฟังธรรมด้วยความเคารพ- เวทนา ความรู้สึก - ต้องเรียนอภิธรรมไหม - บัญญัติ - ปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรม - อารมณ์