ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [ครั้งที่ ๒๓] ตอน เตรียมใจให้พร้อมที่จะฟังธรรมและมีธรรม

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [ครั้งที่ ๒๓] ตอน เตรียมใจให้พร้อมที่จะฟังธรรมและมีธรรม
โดย วันชัย ภู่งาม

อันเนื่องมาจากหนังสือเล่มใหม่ "เก็บไว้ในหทัย" ที่ อาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย ปธ.๙ วิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา รวบรวมจากธรรมบรรยายโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ตามสถานที่ต่างๆ เป็นการรวบรวมและบันทึกข้อความสั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย เฉพาะอย่างยิ่ง เป็นข้อความที่เกื้อกูลแก่ผู้ใหม่ที่เริ่มต้นสนใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีความสะสมความเข้าใจในเหตุและผลมา สามารถที่จะพอเข้าใจได้ โดยความเข้าใจในเบื้องแรกนี้เอง จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลสามารถเกิดศรัทธา สนใจ มีความเพียร ที่จะศึกษา เข้าใจ ในความละเอียด ลึกซึ้ง ของพระธรรมที่ทรงแสดงยิ่งๆ ขึ้นไป ต่อๆ ไป ตามลำดับ เป็นสิ่งมีค่าสูงสุดสำหรับทุกบุคคลในสังสารวัฏฏ์ เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐ ที่จะติดตามไปเป็นเสบียงอันอุดม เป็น "ปุพเพกตปุญญตา" คือบุญที่ได้เคยกระทำไว้แต่ปางก่อน ที่ได้ทำไว้แล้วในชาตินี้ ของชาติหน้าและชาติต่อๆ ไป ในสังสารวัฏฏ์หมายเลข  997
เปิด  17
ปรับปรุง  10 มิ.ย. 2567