แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๗๘๑ – ๗๙๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๗๘๑ – ๗๙๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  2.34 MB

          ทุกท่านสติเกิดไม่บ่อยใช่ไหม ตามความเป็นจริง ถ้าตราบใดที่ยังเป็นผู้ที่มีกิเลส จะให้สติเกิดติดต่อกันอย่างพระอรหันต์ ก็เป็นไปไม่ได้ แล้วแต่ว่าจะเป็นผู้ที่สะสมกิเลสมาทางใด หลงลืมสติในขณะใด มีสติในขณะใด เพราะฉะนั้น เวลาที่สติเกิดแล้วดับไป วิริยสัมโพชฌงค์ไม่ปรากฏ แต่ลักษณะของสติมี เกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรม เพราะฉะนั้น ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ขวนขวาย ไม่ทอดทิ้งธุระในการที่จะศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรม เจริญสติ สติเกิดขึ้นบ่อย ๆ เนือง ๆ ในอารมณ์ต่าง ๆ วิริยสัมโพชฌงค์ย่อมปรากฏในขณะนั้น แต่ทั้ง ๗ สัมโพชฌงค์ไม่แยกกัน เพียงแต่โพชฌงค์ใดจะปรากฏ


หนังสือหมายเลข  468
ปรับปรุง  16 ธ.ค. 2561