สนทนาธรรมที่เวียดนามครั้งที่ 12 ฮานอย – นินห์บินห์
สนทนาธรรมที่เวียดนามครั้งที่ 12 ฮานอย – นินห์บินห์

โดย พล.อ.ต.หญิง กาญจนา เชื้อทอง

pdf   Download   18.40 MB

          ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้รับเชิญจากชมรมบ้านธัมมะเวียดนามให้มาสนทนาธรรมที่เวียดนามเป็นครั้งที่ 12 มีสมาชิกถาวรและไม่ถาวรที่ติดตามมาด้วยรวมทั้งหมด 12 คน (นับเฉพาะคนไทยที่เดินทางพร้อมกัน) ท่านอาจารย์บอกว่า เพราะมีผู้ฟังแล้วเข้าใจจึงต้องไปทุกแห่งที่มีคนเชิญ ซึ่งแสดงว่าเขาอยากฟังความจริงที่ลึกซึ้ง แม้จะยากเพียงใด แต่เพราะมีการสะสมมาแล้วจึงสามารถเข้าใจได้ ความเข้าใจธรรมแม้เพียงเล็กน้อยในขั้นเริ่มต้นว่า “ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา” ทั้งของตนเองและของคนอื่นนั้นทำให้ปีติอย่างยิ่ง


หนังสือหมายเลข  404
ปรับปรุงข้อมูล  31 พ.ค. 2561