กำไรชีวิต


  สภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่า ผลของกรรม คือ ขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส ถ้าหมดกรรม ไม่มีกรรมอีกเลย จะมีผลของกรรมได้ไหมคะ ก็ไม่ได้

  เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมซึ่งเป็นเหตุ ก็ทำให้เกิดผลตามควรแก่เหตุนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมากประการใดก็ตาม ก็ต้องเป็นไปตามเหตุ ผลมากก็คือได้เห็นสิ่งที่ดี ได้เสียงที่ดี ได้กลิ่นดี ลิ้มรสดี รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดี เป็นผลของกรรมซึ่งเลือกไม่ได้เลย ถึงวาระที่กุศลกรรมจะให้ผล ปฏิเสธไม่ให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจ หรือเสียง กลิ่น รส ต่างๆที่ดีไม่ได้เลย เช่นเดียวกับเวลาที่อกุศลกรรมให้ผล สิ่งที่ไม่ดี ใครจะอยากได้ ไม่มีใครอยากได้เลย แต่ต้องเกิดขึ้น เพราะมีเหตุที่จะต้องเป็นอย่างนั้น

  ถ้าพูดถึงนัยของการกำลังฟังขณะนี้ เป็นกุศลกรรม เพราะเหตุว่าไม่มีความติดข้องในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ ไม่ได้ไปที่อื่นเพื่อความสุขสำราญอะไรต่างๆ แต่มีศรัทธาที่จะได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ

  เพราะฉะนั้นกุศลกรรมให้ผลหรือเปล่าคะ เป็นกุศลวิบากนี่แน่นอน  แต่ขณะใดที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยกับกุศลจิตนั้น ผลก็คือว่า กุศลกรรมต้องให้ผล นำสิ่งที่ดีมาให้ แล้วยังมีกำไร คือ ปัญญา เกิดจากขณะที่ฟัง หรืออ่าน หรืออะไรก็ตาม กุศลนั้นประกอบด้วยปัญญา เพราะฉะนั้นผลของกุศลย่อมให้ตามควร แต่ยังมีกำไร คือ ความเข้าใจธรรมด้วย

  เพราะฉะนั้นในเชิงธุรกิจ ฉลาดพอหรือเปล่าที่จะได้กำไร เพราะอย่างไรๆ เหตุมีอย่างไร ผลก็ต้องได้อย่างนั้น แต่ว่าขณะนี้กำไรอยู่ที่ความเข้าใจ ความเห็นถูก มีมากหรือมีน้อย ก็แล้วแต่เหตุ ถ้าขณะนี้ได้สะสมความเห็นถูกมาแล้ว สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลย แต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏแม้สั้น แม้เล็กน้อย แต่ขณะนั้นปัญญาก็เกิดขึ้นรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้ จะเอาเพียงแค่ผลของกรรม ไม่เอากำไรหรือคะ?


  Tag  กำไร กำไรชีวิต กุศลกรรม กุศลที่ประกอบด้วยปัญญา กุศลวิบาก ปัญญา
  หมายเลข 8311
  5 ก.ย. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari