อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เพราะมือที่มองไม่เห็น


       อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด โดยเฉพาะเกิดแล้วให้เห็น จากที่ยังไม่เกิดเมื่อกี้นี้เป็นเกิดแล้วเดี๋ยวนี้ คือ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เมื่อเกิดก็ทราบว่า มีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ แม้ในขณะนี้

       เพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงในเรื่องธรรม และในเรื่องของเหตุและผล คือ กรรมซึ่งเป็นเหตุและวิบากซึ่งเป็นผลของกรรม จะเดือดร้อนไหมคะ

       ระยะนั้นที่มีผู้เล่าให้ฟัง ก็มีเหตุการณ์หลายเรื่องที่เกิดกับท่าน แล้วแต่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทั้งนั้น แต่ท่านก็ผ่านพ้นมาได้ แม้แต่โรคภัยซึ่งเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เพราะการรับประทานยาผิด

       นี่ก็แสดงให้เห็นว่า  อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดหรือเปล่าคะ โดยเฉพาะท่านผู้นั้นที่เข้าใจพระธรรม ก็มีความมั่นคง เมื่อถึงกาลที่อกุศลกรรมจะให้ผล มือที่มองไม่เห็น ทำได้ทุกอย่าง ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดตามเหตุ

       เพราะฉะนั้นก็ทำให้เป็นผู้ที่เข้าใจธรรมขึ้น เมื่อรู้เรื่องเหตุและผล ก็จะค่อยๆคลายการยึดมั่นว่าเป็นเรา เพราะความจริงแล้วไม่มีเราเลย ไม่ว่าจะเป็นขณะไหนทั้งสิ้น เห็นก็เป็นเห็น เกิดแล้วดับไป ได้ยินก็เป็นได้ยิน เกิดแล้วดับไป คิดก็เป็นคิด เกิดแล้วก็ดับไป สุขก็เป็นสุข เกิดแล้วก็ดับไป หายไปไหนหมดคะ ไม่เหลือเลย ก็เป็นเพียงสิ่งที่เป็นธาตุ เป็นธรรมซึ่งมีจริงๆ เพราะมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป


  Tag  ผลของกรรม มือที่มองไม่เห็น วิบาก อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เรา
  หมายเลข 8195
  5 ก.ย. 2558