ทรงแสดงเรื่องของปัจจัยไว้โดยละเอียดมาก

ทรงแสดงเรื่องของปัจจัยไว้โดยละเอียดมาก 

สภาพธรรมนั้น ๆ จะเกิดขึ้นได้ ก็เมื่อมีสภาพธรรมอื่นที่เกิดร่วมด้วยนั่นเอง

ต่างเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน  อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น

ถ้าปราศจากกันแล้วก็เกิดไม่ได้เลย

เมื่อเข้าใจตามความเป็นจริง

จะค่อย ๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน


หัวข้อหมายเลข  6256
ปรับปรุง  11 ก.พ. 2554