บ้านธัมมะ ม.ค. ๒๕๕๒ ตอนที่ 24


    สนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ เชียงใหม่ ๑๓-๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๒

    สาระสำคัญ

    ข้อความบางตอน


    หมายเลข 6068
    24 มิ.ย. 2558