บ้านธัมมะ ม.ค. ๒๕๕๒ ตอนที่ 17


    สนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ เชียงใหม่ ๑๓-๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๒

    สาระสำคัญ

    ข้อความบางตอน


    หมายเลข 6061
    24 มิ.ย. 2558