ความประพฤติ ของคนดี 1


  พระโพธิสัตว์กระทำการอภิวาท ต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมแก่กัลยาณมิตรผู้ ดำรงอยู่ในฐานะครูตลอดเวลา

  อนึ่ง ทำการบำรุงกัลยาณมิตรเหล่านั้นตลอดเวลา ทำการช่วยเหลือคนไข้ทั้งหลาย ฟังบทสุภาษิตแล้วทำสาธุการ พรรณนาคุณของผู้มีคุณธรรม  อดทนในการทำความเสีย หายของคนอื่น ระลึกถึงผู้ทำอุปการะ อนุโมทนาบุญ  น้อมบุญของตนเพื่อสัมมาสัมโพธิ- ญาณ อยู่ในความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดกาล  เมื่อมีโทษเห็นโดยความ เป็นโทษแล้ว แจ้งแก่สหธรรมิกเช่นนั้นตามความเป็นจริง บำเพ็ญสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งโดย ชอบ

  อนึ่ง เมื่อควรทำสิ่งเป็นประโยชน์อันสมควรของตนแก่สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน ถึงความเป็นสหาย  

  อนึ่ง เมื่อทุกข์มีความเจ็บป่วย เป็นต้น   เกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลาย  เป็นผู้จัดการ ช่วยเหลือตามสมควร

  เมื่อสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในความเสื่อม มีความเสื่อมจากญาติและสมบัติ เป็นต้น ก็ช่วยบรรเทาความเศร้าโศก  เป็นผู้ตั้งอยู่ในสภาพที่จะช่วยเหลือ  ข่มผู้ที่ควรข่มโดยถูก ธรรม เพื่อให้พ้นจากอกุศล แล้วตั้งอยู่ในกุศล และยกย่องผู้ที่ควรยกย่องโดยธรรม

  อนึ่ง มหาบุรุษเป็นผู้ปกปิดความดี   เปิดเผยโทษของตัวเองอย่างไม่ปิดบัง   มัก น้อย สันโดษสงัด ไม่คลุกคลี ทนต่อทุกข์ ไม่หวาดสะดุ้ง ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่เย่อหยิ่ง  ไม่หวั่น ไหว ไม่ปากร้าย ไม่หาเรื่อง  มีอินทรีย์สงบ ใจสงบ  ปราศจากมิจฉาชีพ  มีการหลอกลวง เป็นต้น ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย


  หมายเลข 5071
  1 ธ.ค. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari