สมาธิเป็นอกุศลได้หรือไม่


    ส.   ลักษณะของสมาธิไม่ใช่ลักษณะของความสงบ เอกัคคตาเจตสิกเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลได้ ตั้งมั่นคงด้วยอกุศลก็ได้ ไม่ใช่ความสงบ

    เพราะฉะนั้น อย่าปนสภาพของความสงบกับลักษณะของสมาธิซึ่งมีทั้งมิจฉาสมาธิ เป็นอกุศลสมาธิได้

    เพราะฉะนั้น อย่าคิดว่าตั้งมั่นแล้ว ตั้งมั่นแล้ว จดจ้องแล้ว อยู่ที่ลมหายใจแล้ว นั่นกล่าวถึงเพียงลักษณะของสมาธิ ไม่ได้กล่าวถึงลักษณะของความสงบเลย และเอาสมาธินั้นมาเป็นเครื่องวัด ซึ่งสมาธินั้นเกิดกับอกุศลจิตได้ เป็นโลภมูลจิตได้ แต่ถ้าปัญญาเกิดขึ้นพร้อมทั้งความสงบและสมาธิ ขณะนั้นจึงเป็นความสงบ


    หมายเลข 4702
    29 ส.ค. 2558