สัมมาสติ


    สัมมาสติจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีสัมมาทิฏฐิ ความเป็นถูกในข้อประพฤติปฏิบัติเสียก่อน เมื่อมีความเห็นถูกในข้อประพฤติปฏิบัติแล้ว สัมมาสติก็ระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฏได้ ไม่ต้องไปทำนะคะ เพราะเหตุว่าเห็นแล้ว ได้ยินแล้ว มีเหตุปัจจัยให้เกิด พรุ่งนี้ก็จะต้องเห็น จะต้องได้ยิน ก็จะต้องสุข ก็จะต้องทุกข์ เพราะเหตุว่ามีปัจจัยแล้ว ไม่ต้องไปทำอะไรอีก แต่สติเริ่มระลึกเพื่อรู้ชัดในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏ ระลึกทางไหนก็ได้ ตรงไหนก็ได้ เมื่อระลึกแล้วรู้ว่า ที่กำลังปรากฏนั้นระลึกลักษณะของรูปที่ปรากฏ หรือว่าระลึกลักษณะที่เป็นสภาพรู้ นี่ค่ะปัญญาจึงจะเจริญขึ้นได้ ถ้าไม่ใช่สัมมาสติก็ไม่มีโอกาสจะรู้ลักษณะของนามและรูปที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้เลย


    หมายเลข 4535
    26 ส.ค. 2558