สมาธิ-สมาถะ


    ลักษณะของสมาธิก็ปรากฏได้ แต่ไม่ใช่สมถะถ้าไม่ใช่กุศลจิต แต่ถ้าเป็นกุศลจิต นะคะ แล้วก็เกิดสงบ แล้วก็มีปัญญาที่สามารถที่ทำให้จิตนั้นเป็นกุศล เพราะว่าตรึกนึกถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลมากขึ้น ขณะนั้นกุศลจิตก็จะเกิด ๗ ขณะ ๗ ขณะนี่คะบ่อยครั้ง ลักษณะของความสงบจะปรากฏ เมื่อมากขึ้นความสงบนั้นก็ถึงความสงบระดับของสมาธิขั้นต่างๆ แต่ว่าต้องประกอบด้วยปัญญาเจตสิก ถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเจตสิก จะอบรมเจริญความสงบที่เป็นสมถภาวนา หรือว่าจะอบรมการรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ ซึ่งเป็นสติปัฏฐาน เป็นการอบรมเจริญภาวนาไม่ได้ ถ้าไม่มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมกับจิตนั้นๆ

    เพราะฉะนั้นสมถะไม่ใช่สมาธิ เพราะว่าสมาธิเจ้าคะเป็นลักษณะของความตั้งมั่น เป็นลักษณะของเอกัคคตาเจตสิก แต่เวลาที่จิตสงบลักษณะของเอกัคคตาเจตสิกก็มีกำลังขึ้น จนถึงระดับที่ปรากฏเป็นลักษณะของความสงบขั้น ต่างๆของสมาธิ


    หมายเลข 4536
    26 ส.ค. 2558