มโนกรรมไม่ใช่แค่เพียงคิดไว้ในใจ


  มโนกรรมไม่ใช่เพียงแค่คิดในใจ

  เรื่องของมโนกรรม ไม่ใช่เพียงอยู่เพียงใจ  คิดไปเถอะค่ะทั้งวันทั้งคืน  แต่ไม่ได้

  กระทำกรรมตามที่คิดก็ไม่สำเร็จ เช่นอยากจะได้ของคนอื่น แล้วก็นึกไปอยากจะได้ของๆ

  เขา จะเป็นการได้ของบุคคลอื่นมาได้อย่างไร  นั่งคิดไปๆ  ไม่มีวันที่ของคนอื่นจะมาเป็น

  ของท่านได้สำหรับผู้ที่คิดอย่างนั้น

  เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการล่วงออกไปทางกาย   หรือ ทางวาจา   แต่ว่าสำหรับการ

  กระทำทางกายที่ไม่เป็นมโนกรรม  มี  เป็นแต่เพียงกายกรรม เช่น  เวลาที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่ง

  ใดอาจจะเป็นของที่ไม่ทราบว่าเจ้าของอยู่ที่ไหน  และก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อย  และไม่

  ได้คิดมาก่อนด้วยว่า ต้องการของสิ่งนี้  แต่เมื่อผ่านไปเห็นเข้า เช่น  ดอกไม้ในสวน หรือ

  อะไรก็ตามแต่ ของในป่าหรืออะไรอย่างนั้น  แล้วก็คิดว่าต้องการของสิ่งนั้น แล้วก็เด็ดไป

  ถือไปจะเป็นผลไม้ หรือดอกไม้ก็ตาม ถ้ามีผลไม้ที่หล่นอยู่ใต้ต้น เมื่อมีความอยากได้ ก็

  เก็บเอาไป ขณะนั้นก็เป็นกายกรรม แต่ไม่เป็นมโนกรรม

  เพราะฉะนั้น  กายกรรมไม่เป็นมโนกรรม  วจีกรรมไม่เป็นมโนกรรม  ที่แสดงเรื่อง

  ของกรรม  ๓  ก็เพื่อที่จะแยกให้เห็นว่า  กายกรรมไม่ใช่มโนกรรม  วจีกรรมไม่ใช่มโนกรรม

  แต่สำหรับมโนกรรมที่เป็นมโนกรรมโดยคิดอยู่ในใจเฉยๆไม่ได้ล่วงไปทางกายทางวาจา

  นั้นไม่สามารถจะสำเร็จลงไปได้ แต่ว่าต่างกับกายกรรมและวจีกรรม  โดยที่ว่ามโนกรรมมี

  ความตั้งใจเกิดขึ้นทางใจก่อน จึงจัดเป็นมโนกรรม

  ถ้าโกรธคนหนึ่งแล้วก็คิดที่จะฆ่าคนนั้น  แล้วก็จ้างคนอื่นไปฆ่าคนนั้น  ขณะนั้น

  การฆ่าที่สำเร็จลงไปเป็นมโนกรรม  แม้ว่าเป็นปาณาติบาตซึ่งเป็นข้อของกายกรรมก็จริง

  แต่กรรมนั้นสำเร็จลง  เพราะมโนกรรม  ไม่ใช่เพียงกายกรรม   แต่ถ้าโกรธระงับไม่อยู่เลย

  เกิดประทุษร้ายคนนั้น แล้วคนนั้นตาย ขณะนั้นก็เป็นกายกรรม ซึ่งไม่มีความผูกพยาบาท

  คิดมาก่อนเลยว่าต้องการที่จะฆ่าคนนั้น แต่เกิดบันดาลโทสะ หรือป้องกันตัว หรืออะไรก็

  ตามแต่ซึ่งทำให้บุคคลนั้นตายไป ขณะนั้นก็เป็นกายกรรม ซึ่งไม่ใช่มโนกรรม

  เพราะฉะนั้น องค์ของมโนกรรมก็ดี  หรือองค์ของกายกรรม  วจีกรรมก็ดี เป็นการ

  แสดงให้เห็นว่า ผลที่เกิดขึ้นจากกาย จากวาจานั้นๆ เป็นกายกรรม หรือว่า เป็นมโนกรรม


  หมายเลข 3733
  13 ก.ค. 2555  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari