การอบรมเจริญกุศลบ่อยๆ  


      กสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆ

      ฝนย่อมตกบ่อยๆ

      ชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆ

      แว่นแคว้นย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อยๆ

      ยาจกย่อมขอบ่อยๆ

      ทานบดีก็ให้บ่อยๆ

      ทานบดีให้บ่อยๆ แล้ว ก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆ

      ผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดนมบ่อยๆ

      ลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆ

      บุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆ

      คนเขลาย่อมเข้าถึงครรภ์บ่อยๆ

      สัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆ

      บุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆ

      ส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆ ก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีก ดังนี้ ฯ

      ท่านผู้ฟังอาจจะเห็นว่า เป็นข้อความธรรมดา แต่นี่เป็นพระคาถาที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับอุทัยพราหมณ์ ทรงชี้ให้เห็นประโยชน์ของการอบรมเจริญกุศลบ่อยๆ

      บุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆ

      นี่ก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆ ถ้าพิจารณาก็จะเห็นว่า ไม่ใช่คนอื่น ตัวท่านเองดิ้นรนและลำบากบ่อยๆ

      คนเขลาย่อมเข้าถึงครรภ์บ่อยๆ สัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆ

      ท่านยังจะต้องเกิดอีก ตายอีก บ่อยเท่าไรไม่ทราบ

      บุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆ

      ทุกวันต้องมีใช่ไหม ตามวัด ไม่ว่าญาติใคร มิตรสหายใคร ก็จะต้องนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆ

      ส่วนผู้มีปัญญา ถึงจะเกิดบ่อยๆ ก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีก ดังนี้

      ก็ต้องสะสมอบรมไปในการเจริญกุศลทุกประการ ในเรื่องของทาน ในการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง

      ที่มา อ่าน และฟังเพิ่มเติม ...

      อุทัยสูตร (เจริญกุศลบ่อยๆ)


  หมายเลข 12892
  5 ธ.ค. 2566