ชนะในแต่ละขณะก่อนในชีวิตประจำวัน พอ.5274


    ธิดารัตน์ และการที่เราจะสะสมปัญญาจนสามารถดับกิเลสได้หมด หรือชนะกิเลสจริงๆ ก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การสะสมการฟัง เพราะฉะนั้นปัญญาก็เหมือนอาวุธที่เราจะใช้สู้รบกับข้าศึกหรือกิเลสต่างๆ การที่กุศลจิตเกิด และมีปัญญาเกิดร่วมด้วย ก็ค่อยๆ ชนะกิเลส ในแต่ละขณะ แต่ก็ยังไม่ชนะเด็ดขาด เพราะฉะนั้นจะชนะเด็ดขาดจริงๆ ก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลแต่ละขั้นขึ้นไป จนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ เรียกว่าชนะหมดสิ้นจริงๆ ไม่มีอกุศลใดๆ เกิดได้อีก เพราะท่านดับได้หมดแล้ว อย่างเราก็เริ่มสะสมกุศลแต่ละขั้นให้เจริญมากขึ้น และกุศลนั้นถ้าประกอบด้วยปัญญา เริ่มต้นตั้งแต่สติปัฏฐาน

    ก็จะค่อยๆ ละความไม่รู้ หรืออวิชชาที่สะสมอย่างมากมาย ค่อยๆ ขัดเกลาไปทีละเล็กทีละน้อย ในขณะที่กุศลเจริญ ขณะนั้นอกุศลก็เกิดไม่ได้ ก็เรียกว่าชนะในแต่ละขณะก่อน ในชีวิตประจำวันก็จะเริ่มต้นจากกุศลที่ค่อยๆ สะสมขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนั่นเอง


    หมายเลข 12093
    29 มิ.ย. 2564