สามารถเข้าใจเพียงลักษณะซึ่งไม่ใช่สภาพรู้และสภาพรู้

    ผู้ถาม     ถ้าท่านอาจารย์ได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมก็ทำให้เข้าใจได้ว่าในขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏและรู้ได้ สิ่ง ๆ นั้นต้องเกิดแล้ว ดับแล้วจึงปรากฏ

    สุ.     มิได้ สิ่งใดที่เกิดแล้วยังไม่ดับจึงปรากฏ แต่ขณะนี้การเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมเป็นไปอย่างเร็วมาก ทำไมไม่รู้ความจริงอย่างนี้ แล้วบางคนก็อาจจะคิดว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้ได้ แต่เป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของตัวตน ไม่ใช่เรื่องของอวิชชา แต่ความเห็นถูกซึ่งเริ่มจากการฟังจะสะสมสืบต่อจนกระทั่งสามารถเข้าใจเพียงลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นลักษณะซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ และสภาพที่กำลังเห็นก็เป็นสิ่งที่มีจริงชั่วขณะที่เห็นปรากฏ ไม่มีตัวตน ไม่มีเราเลย จนกว่าจะประจักษ์ความจริงขึ้นละคลายความไม่รู้ขึ้น สภาพธรรมจึงสามารถที่จะปรากฏตามความเป็นจริงได้


    หมายเลข 11343
    ปรับปรุง 19 เม.ย. 2561