ธรรมสำหรับข้าราชการและทุกชีวิต


    ทั้งโลก ทุกอาชีพ คนดี ทำดี คนดี ทำชั่วได้ไหม ไม่ได้เลย แล้วคนชั่ว ก็ทำดีไม่ได้ แต่ทำไมทำชั่ว ทำไมทำดี เห็นได้เลยว่า ไม่ใช่เขาไม่อยากจะเป็นคนดี แต่ทำไมเขาทำชั่ว เพราะความไม่รู้ ที่สำคัญที่สุด ก็คือว่า ทั้งหมดเพราะไม่รู้ ถ้าไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว ยังไม่ได้ศึกษาธรรมเลย ไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว เขาก็ทำสิ่งที่ไม่ดี เพราะเขาไม่รู้ว่า นั่นคือชั่ว จึงกล้าที่จะทำชั่ว เพราะฉะนั้น ถ้าเห็นโทษและรู้ ใครจะทำชั่ว แต่เพราะไม่เห็นโทษและไม่รู้ จึงทำชั่ว เพราะอะไร จึงไม่รู้ ? เพราะไม่ได้ฟังความจริงเลยว่า แท้ที่จริงแล้วเป็นธรรม ที่ไม่ใช่เขาเลย


    หมายเลข 11281
    26 มี.ค. 2561