ความเห็นผิดทำลายพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ


    เพื่อความเข้าใจถูกต้องในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


    หมายเลข 11274
    26 มี.ค. 2561