698 พระโสดาบันเสื่อมได้ไหม

วิ.     โดยสภาพของปุถุชนก็คืออาจจะมีกาลที่ว่าศึกษาพิจารณาแล้วก็ปัญญาเจริญขึ้น แต่ภายหลังก็อาจจะไม่สนใจ ความรู้ความเข้าใจก็เสื่อมลง อกุศลธรรมเจริญ ถ้าพูดถึงโดยฝ่ายของพระอริยบุคคล ผู้ฟังใหม่อาจจะมีความเข้าใจว่าจะเสื่อมได้หรือเปล่า

สุ.     ชีวิตหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือเป็นพระอริยบุคคลถึงขั้นพระอรหันต์ก็ต่างกันตามการสะสม เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้ว สมานัตตา เสมอกันในศีลและในคุณธรรมของพระโสดาบัน เพราะฉะนั้นคนอื่นที่ไม่ใช่พระโสดาบัน ไม่มีทางที่จะรู้ อย่างคนที่ไม่เข้าใจเรื่องสติปัฏฐาน ไม่เข้าใจเรื่องสติสัมปชัญญะ จะรู้ลักษณะของสติปัฏฐานไหม

วิ.     ไม่ทราบ

สุ.     ไม่ทราบ เพราะฉะนั้นพระโสดาบันทุกท่านเสมอกันในเรื่องการดับกิเลสคือความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน ละความสงสัย แต่อัธยาศัยของพระโสดาบันแต่ละท่านก็ต่างกันตามการสะสม เพราะฉะนั้นพระโสดาบันหรือผู้ที่ไม่ใช่พระโสดาบันบางท่านก็มีครอบครัว เป็นอุบาสก อุบาสิกาที่ครองเรือน บางท่านก็ไม่มีครอบครัวเป็นอุบาสก อุบาสิกาที่ไม่ครองเรือน


หัวข้อหมายเลข  10814
ปรับปรุง  31 มี.ค. 2560