ที่มาของสัมมาทิฏฐิ


  นภัสสร   กราบท่านอาจารย์สุจินต์ และท่านอาจารย์วิทยากรทุกท่าน เมื่อสักครู่นี้ดิฉันได้ยินพูดถึงคำว่า สัมมาทิฏฐิ ช่วยกรุณาอธิบาย ขยายความให้เข้าใจเพิ่ม สัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไร แตกต่างกับมิจฉาทิฏฐิอย่างไร

  อดิศักดิ์   เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์อธิบายให้คุณเด่นพงศ์ฟัง ให้เห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริง นั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิ ท่านกำลังแนะสัมมาทิฏฐิ

  ธนิต   รู้ขณะนี้ที่กำลังฟัง เป็นเรารู้ เมื่อเป็นเรารู้ ก็รู้เป็นเรื่อง เรื่องของความเห็นผิด เรื่องของความเห็นถูก เป็นเรารู้ เมื่อไรที่ได้สะสมการรู้ถูกอย่างนี้ โดยขั้นของการฟังเรื่อง สะสมไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งซึ่งยาวนานเหลือเกิน ที่รู้ ที่ไม่ใช่เป็นเรารู้ ขณะนี้รู้อย่างนี้ก็มีอยู่ แต่เป็นเรารู้ เมื่อเป็นเรารู้ก็รู้ต่อไป ศึกษาต่อไปจากเรื่องราวละเอียดขึ้นๆ  จนกระทั่งถึงขั้นที่ศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะจริง ๆ ที่กำลังปรากฏ เพราะขณะนี้กำลังมีและปรากฏ แต่ไม่รู้ ที่รู้เป็นเรารู้

  เพราะฉะนั้น เวลานี้ก็สะสมรู้เรื่องไปเรื่อยๆ แล้วก็ละเอียดขึ้น ๆ  แต่ถ้าเมื่อไร ความเข้าใจในขั้นของการฟัง ค่อย ๆ สะสมไปสะสมไป ความรู้ถูกก็จะค่อย ๆ เกิดขึ้น ๆ จึงจะเป็นที่มาของคำว่าสัมมาทิฏฐิ ครับ


  หมายเลข 10394
  18 ก.ย. 2558