พระอริยบุคคลมี ๔ ขั้น
 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 ธ.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  6813
อ่าน  1,062

 

 

          การรู้แจ้งอริยสัจจธรรม เป็นพระอริยบุคคลมี ๔ ขั้น  ผู้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมประจักษ์แจ้งสภาพพระนิพพานครั้งแรก  เป็นพระโสดาบันบุคคล   ดับความเห็นผิด และความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลาย เมื่อพระโสดาบันบุคคลเจริญปัญญาขึ้น  รู้แจ้งอริยสัจจธรรมประจักษ์แจ้งนิพพานอีกครั้งหนึ่ง   ดับความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อย่างหยาบ      เป็นพระสกทาคามีบุคคลเมื่อพระสกทาคามีบุคคลเจริญปัญญาขึ้น       รู้แจ้งอริยสัจจธรรม   ประจักษ์แจ้งนิพพานอีกครั้งหนึ่ง  ดับความยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  จึงดับโทสะเป็นพระอนาคามีบุคคล      เมื่อพระอนาคามีบุคคลเจริญปัญญาขึ้น  รู้แจ้งอริยสัจจธรรมประจักษ์แจ้งนิพพานอีกครั้งหนึ่ง ดับอกุศลธรรมที่เหลืออยู่ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์     เมื่อพระอรหันต์ดับขันธปรินิพพานแล้ว ไม่เกิดอีกต่อไป

                  เมื่อเข้าใจแล้วว่า   โลกุตตรปัญญาของพระอริยบุคคลแต่ละขั้นดับกิเลสแต่ละขั้นอย่างไร   ก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจหนทางปฏิบัติ  ที่จะอบรมเจริญปัญญาให้รู้แจ้งสภาพธรรมที่ปรากฏและดับกิเลสได้จริงๆ  ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ