Print 
เจริญภาวนาอย่างไร
 
nee
วันที่  26 ธ.ค. 2548
หมายเลข  615
อ่าน  2,450

1.    เราควรเจริญภาวนาในชีวิตประจำวันอย่างไร

2.    พรหมจรรย์หมายความว่าอย่างไร  อะไรคือพรหมจรรย์บ้าง

3.    เวลาที่เราใส่บาตรเสร็จแล้ว  พระจะให้พร  ถ้าเรานั่งรับพร  พระจะอาบัติไหม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 26 ธ.ค. 2548

    ควรเจริญกุศลทุกประการในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องรอ ทั้งทานศีลและภาวนา    ควรให้ทานเมื่อมีโอกาสมีน้อยก็ให้น้อยการไม่ให้เลยไม่ควร     ศีลคือการเว้นจากความประพฤติไม่ดีทางกายวาจา  เช่น  เว้นการฆ่าสัตว์  เป็นต้น ควรเว้นตั้งแต่วันนี้

     การเจริญภาวนาทั้งสมถะ และวิปัสสนาควรเจริญอบรมโดยเริ่มตั้งแต่ศึกษาให้เข้าใจ    ควรมีเมตตาต่อกัน   ควรตามระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ พระธรรม   และพระสงฆ์    ควรศึกษาสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ทางตา  หู  จมูก ลิ้น กาย ใจ  เพราะความจริงสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นเพียงสภาพธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 26 ธ.ค. 2548

ขอเชิญคลิกอ่าน.....      พรหมจรรย์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
คุณ
วันที่ 14 พ.ย. 2552 12:44 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kullawat
วันที่ 17 ธ.ค. 2556 22:34 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ