Loading...
 4808   ทุกข์เพราะ....รัก
oom
วันที่ 15 ก.ย. 2550
อ่าน 5,994
 
 


"ที่ใดมีรัก  ที่นั้นมีทุกข์"  ท่านใดที่เคยมีประสบการณ์   ทุกข์เพราะความรัก  ช่วยบอก

วิธีทำใจหน่อย  ว่าควรทำอย่างไร ?  เพราะตอนนี้มีน้องที่ทำงาน กำลังประสบปัญหา

เรื่องความรักไม่สมหวัง ได้แต่เอาใจช่วยขอให้ทำใจได้  น้องเขายังไม่ได้ศึกษาธรรมะ 

จึงเป็นห่วงเขา

 


  ความคิดเห็นที่ 2  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 16 ก.ย. 2550
 

 
     มีรัก1   ก็ทุกข์1 ฯลฯ   ทุกข์เกิดจากการพลัดพราก  การไม่สมหวัง   แต่ความทุกข์

นั้น ก็ไม่เที่ยง  กาลเวลาที่ผ่านไป  จะช่วยให้คลายทุกข์ได้เอง  แต่ช่วงแรก  ก็อย่าอยู่

ว่าง ๆ    พยายามหาอะไ   รที่เป็นประโยชน์ทำ   โดยเฉพาะการฟังธรรม   การบำเพ็ญ

ประโยชน์    และการเจริญกุศลทุกอย่าง    เพราะขณะที่กุศลจิตเกิด  ขณะนั้นจิต เป็น

กุศล  ไม่เศร้าหมองค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
ครูโอ
วันที่ 16 ก.ย. 2550
 


     ถ้าคุณ oom   มีโอกาสแสดงธรรม    ก็สามารถแสดงธรรม  ให้เขารับฟังเหตุผล  ใน

พระธรรมได้ครับ  คนที่ไม่เคยรับฟังธรรมโดยแนวทางความเห็นถูก   เวลาที่คิด    ก็ยังมี

ตัวเขา  ที่คิดเป็นเรื่องราวประจำ บางครั้งรู้ว่า  จิตของตนเป็นกุศลได้   แต่ก็ยังเป็นกุศล

ของเขา   แต่ส่วนใหญ่   ไม่รู้ว่าเป็นอกุศลมากมายกว่าทีเดียว    เพราะไม่ได้อบรมเจริญ

ปัญญา   สติไม่เกิดระลึกถึงสภาพนามธรรม    ที่คิดว่า  "ไม่ใช่เราคิด ไม่ใช่ตัวตนที่คิด"

ครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
ไตรสรณคมน์
วันที่ 16 ก.ย. 2550
 

 
มีสิ่งใดก็ย่อมทุกข์เพราะสิ่งนั้น

มีมาก / ติดมาก  ก็ทุกข์มาก

มีน้อย / ติดน้อย  ก็ทุกข์น้อย

ไม่มี / ไม่ติด  ก็ไม่ทุกข์

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
Suvidech
วันที่ 16 ก.ย. 2550
 

 

มีน้อย ก็ยังติดมากครับ  และก็รู้สึกทุกข์มากเหมือนกันครับ

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
oom
วันที่ 17 ก.ย. 2550
 


หนักใจตรงที่  ไม่ได้ทราบจากปากของน้องเอง   มีคนใกล้ชิดมาเล่าให้ฟัง    ซึ่งตอนนี้

น้องที่มีปัญหาหัวใจ   ก็ไม่อยากให้ใครไปยุ่งด้วย  เพราะมีความรู้สึกเสียหน้า   และอาย

ขังตัวอยู่คนเดียว  ทำเอาเป็นห่วง  ก็ได้แต่บอกน้องที่เป็นคนสนิทกับเขาว่า   พยายาม

ปลอบใจเขา  และอยู่เป็นเพื่อน อย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว  อย่าถึงขนาดแสดงธรรม

เลยค่ะ  ยังไม่มีความสามารถที่จะสอนคนอื่นได้ เพราะยังสอนตัวเองไม่ค่อยได้ เหมือน

กัน  ได้เป็นบางครั้ง  เพียงแต่ว่าได้ฟังธรรม  อจ.สุจินต์  บ่อย ๆ   และชอบอ่านหนังสือ

ธรรมะ   จึงทำให้เข้าใจสภาพธรรม  ตามความเป็นจริงของชีวิต   และเห็นทุกข์  ตามที่

พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกประการ ตราบใดที่เรายังมีความยึดมั่นถือมั่นในโลกธรรม 8

คนจะพบกับความทุกข์ไม่สิ้นสุด  ทุกวันนี้ดิฉันยอมรับว่า  ดิฉันจะมีความทุกข์น้อยมาก  

เพราะได้ธรรมะ  เป็นธรรมโอสถ   รักษาใจตลอด    ดิฉันจึงอยากให้ทุกคน    ได้ศึกษา

ธรรมมะจัง   ชีวิตจะได้ทุกข์น้อยลง   พระพุทธเจ้า    ได้บอกแนวทางแก้ไขไว้ทุกอย่าง

แต่คนส่วนใหญ่  ไม่ค่อยสนใจศึกษา  และปฏิบัติกัน

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
olive
วันที่ 17 ก.ย. 2550
 


วิธีคิดที่ได้ผลดีก็คืออย่าคิดว่าเค้าเป็นของๆเรา

เค้าจะรักหรือไม่รักก็คือความรักของเค้า

เราบังคับใครไม่ได้

ใจเรายังบังคับยากเลยมันอยูที่ตัวเราเอง

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
devout
วันที่ 17 ก.ย. 2550
 


ตามความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่มี  และอะไรที่เป็นของเราก็ไม่มี   มีแต่ความวิปลาส

ของจิตที่แต่ละท่านได้สะสมมา  จึงยึดถือสภาพธรรมที่ปรากฎว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ว่าสวยว่างามว่าเที่ยง    และว่าสุข    ชีวิตในวันหนึ่ง ๆ   จึงอยู่กับการปรุงแต่งของ

ความคิดที่วิปลาส  ถ้าอยากรักษาโรคนี้ให้หาย  ก็ต้องศึกษาพระธรรมและประพฤติ

ปฏิบัติตามนะคะ     มียาขนานนี้ขนานเดียวเท่านั้น    ไม่มีขนานอื่น     ถ้าเป็นมาก

ก็อาจจะต้องใช้เวลารักษานานหน่อย   แต่หายแน่ค่ะ...รับรอง !

 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
oom
วันที่ 17 ก.ย. 2550
 


ค่ะ   ดิฉันเห็นด้วยกับทุกข้อคิดเห็นค่ะ   แต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจธรรมะ   มันคงยากพอดู

เหมือนน้องคนนี้     ที่ต้องทุกข์ทรมานเพราะความรัก       คงช่วยได้    แค่แผ่เมตตา

ให้เขา   ขอให้เขาได้มีสติ    คิดไตร่ตรองด้วยเหตุ   ด้วยผลตามความเป็นจริง  และ

ยอมรับได้   ก็คงจะทุกข์น้อยลง 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 10  
yupa
วันที่ 18 ก.ย. 2550
 


มีใครบ้าง  ที่ไม่เคยทุกข์เพราะรัก  เราคาดหวังจากคนอื่นมากเกินไป  เราคิดและทำให้

คนรัก  ราวกับทำให้ตัวเอง  และคิดว่าเขาหรือเธอต้องรับรู้  แต่เอาเข้าจริง ๆ  เป็นสิ่งที่

เราเข้าใจไปเอง   ไม่งั้นจะมีคำว่า   ความรักทำให้คนตาบอดหรือ เ  วลาเท่านั้น   ที่จะ

คลายความเศร้าใจได้      คนอื่นพูดไม่มีประโยชน์หรอก     คนทุกข์เท่านั้น     ต้องหา

ทางออกเอง    ก็ขอให้คนที่กำลังทุกข์ไ  ด้พบแสงสว่างจากพระธรรม   ซึ่งเป็นหนทาง

เดียวเท่านั้น  ที่จะเข้าใจชีวิต   วันที่ตัวเองทุกข์  ก็จมอยู่อย่างนั้น    แต่วันหนึ่งก็ได้ยิน

เสียงก้องกังวานไพเราะ      จากท่านอาจารย์สุจินต์      บรรยายธรรม      ซึ่งถือว่าเป็น

โชค  และวาสนาของตัวเองอย่างมากเลย  คนเราต่างก็มีคนละหนึ่งชีวิตเท่านั้น  จะไป

อะไรกันมากมายกับกิเลสคน

 
  

  ความคิดเห็นที่ 11  
oom
วันที่ 18 ก.ย. 2550
 


     ใช่ค่ะ คนที่ทุกข์เท่านั้น    ที่ต้องแก้ปัญหาของตนเอง   คนอื่นคงช่วยไม่ได้   คง

ได้แต่ปลอบใจเท่านั้นเอง   คนที่ทุกข์   ต้องมองเห็นด้วยปัญญาของตัวเอง   ได้แต่

เป็นห่วง  กลัวเขาจะทำอะไรขาดสติ   เหมือนอย่างที่มีข่าว  ผิดหวังในความรัก แล้ว

ฆ่ากันตาย  ซึ่งเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ  กลัวจริง ๆ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 12  
แล้วเจอกัน
วันที่ 18 ก.ย. 2550
 


ธรรมเป็นธรรมดา   เกิดขึ้นและก็ดับไป   พบกันก็ต้องจากกัน   จากเป็นหรือจากตาย

ดังนั้นเมื่อรู้เช่นนี้     ก็ทำเพื่อคนอื่นดีกว่าที่จะทำเพื่อตัวเอง    ด้วยเมตตาครับ   ขอ

อนุโมทนา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 13  
นาคเสน
วันที่ 19 ก.ย. 2550
 


ทุกข์...เพราะรัก

     อ่านแล้วสะท้อนใจ เพราะตอนนี้คนใกล้ตัว คือคุณแม่ก็กำลังประสบกับความทุกข์...

เพราะความรักลูกสาว   หรือก็คือน้องสาวเราเอง   ที่กำลังมืดบอด   เพราะความรักและ

หลง ทำให้ทำอะไรออกนอกลู่นอกทาง  และขาดความยั้งคิดแม้ว่าเราจะตักเตือน  ห้าม

ปราม  รวมถึงชี้ให้เห็นโทษ  ที่เป็นเหตุปัจจัยทำให้แม่ต้องป็นทุกข์แล้วก็ตาม  แต่ก็ไม่มี

อะไรดีขึ้นเลย  สุดท้ายเราก็ได้แต่ปลอบแม่  และพยายามให้แม่ได้ศึกษาธรรมะ   ถึงจะ

เข้าใจว่า  ไม่มีใครสามารถทำให้ใครเป็นทุกข์ได้  เพราะเป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่เกิด

ขึ้นตามเหตุปัจจัย    แต่บางครั้งก็ยังเคืองน้องอยู่   เนื่องจากแอบคิดว่า   น้องทำให้แม่

ทุกข์และเสียใจ  ทุกข์ครั้งนี้คงเป็นแบบฝึกหัดครั้งสำคัญ  ที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรม

ตามความเป็นจริง   ได้มากขึ้นตามลำดับ   สัตว์โลกหนอ   สัตว์โลก...ย่อมเป็นไปตาม

กรรมจริง ๆ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 14  
oom
วันที่ 20 ก.ย. 2550
 


     ดิฉันเข้าใจ  และเห็นใจมากเลยค่ะ  การที่เราเห็นคนที่เรารัก   เป็นทุกข์    เราอยาก

ช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้    โดยเฉพาะเรื่องความทุกข์   ที่เกิดจากใจ   ถ้าทุกข์เพราะไม่มีเงิน

ทอง เรายังพอช่วยได้   แต่ถ้าเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความรัก     ค่อนข้างยากสำหรับ

ผู้ที่ไม่ศึกษาธรรมะ   กรณีของคุณคงต้องปล่อยไปตามกรรม    น้ำเชี่ยว   อย่าเอาเรือไม่

ขวาง  ในสมัยพระพุทธกาล   ก็ยังมีตัวอย่างทีหลงเมียลืมแม่   ทุบตีแม่   เพราะความรัก

ความหลง    คุณทำดีแล้ว   ที่คอยช่วยปลอบใจคุณแม่   ส่วนน้องสาวคุณ   เขาคงต้อง

เรียนรู้ด้วยตัวเอง

 
  

  ความคิดเห็นที่ 15  
นาคเสน
วันที่ 21 ก.ย. 2550
 

    
     เห็นจะจริงอย่างเช่นที่คุณOom ว่าแหละค่ะ น้ำกำลังเชี่ยว  เพราะเมื่อคืนเรากับแม่

ลองพูดคุยกัยน้องอีกครั้ง (สำหรับเรา  คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละ)   หลังจากที่เขา

ออกจากบ้านไป  3   อาทิตย์   ผลก็ออกมาเหมือนเดิม    ฟังจากสิ่งที่น้องพูดออกมาก็

ประจักษ์ได้ถึงความเชียวกราดของโมหะ   แต่ที่พังลงคงไม่ใช่เรือ... แต่เป็นใจของคน

เป็นแม่ต่างหาก  ได้แต่บอกแม่และบอกตัวเองว่า  เป็นกรรมของเขา และก็คงเป็นกรรม

ของเราและแม่ด้วยทั้ง  2  คน  ที่ทำให้เราทั้ง 3   ต้องมาพบเจอ   ผูกพันและเป็นทุกข์

กับเรื่องราวแบบนี้   สำหรับเราก็ตอนนี้คงทำได้แค่เจริญเมตตาให้แก่เขา  เพื่อว่าในวัน

ที่เขาต้องการความช่วยเหลือเรา  จะสามารถหยิบยื่นความเข้าใจ  และความช่วยเหลือ

ให้แก่เขาได้  โดยปราศจากความผูกโกรธ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 16  
oom
วันที่ 24 ก.ย. 2550
 


ดีใจด้วยค่ะ   ที่คุณทำใจได้แล้ว   ปล่อยวางเป็น   จะได้ไม่ทุกข์มาก   ต้องมองเป็นเรื่อง

ธรรมดาของโลกว่า  แต่ละชีวิตก็เป็นเช่นนี้เอง  ถ้าเมื่อไรที่ทุกคนเกิดปัญญาก็จะไม่หลง

ผิด  และไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม  ให้คนที่รักเรา หรือคนอื่น ๆ เสียใจ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่